Polityka prywatności - Helping Hand - Mental Health Programme

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Platformy Helping Hand („Regulamin”). Terminy użyte w Polityce pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez przepisy prawa w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Użyte w Polityce terminy dotyczące przetwarzania danych osobowych odrębnie niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w RODO.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z Platformy Helping Hand jest HH24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-361), ul. Tadeusza Czackiego 15/17, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 5213881441, o kapitale zakładowym w wysokości 108 676,00 złotych („HH24”).
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email hello@hh24.pl.
  3. Administrator wyznaczył również inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@hh24.pl
 1. PRZETWARZANIE DANYCH – ZAKRES, CEL, PODSTAWA, OKRES
  1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres udzielonych przez Ciebie zgód oraz danych podanych przez Ciebie przy zakładaniu Konta w Platformie.
  2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez HH24 jako administratora dotyczy:
   1. w zakresie danych zwykłych: nick, ID, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
   2. w zakresie szczególnych kategorii danych: dane o Twoich nałogach oraz stanie zdrowia.
  3. Twoje dane osobowe, inne niż te określone w ust. 2.2.2. powyżej, są przetwarzane w następujących celach na wskazanych podstawach:
   1. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
   2. w celu realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, włączając w to podjęcie kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy;
   3. w celu podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez HH24, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twojej dobrowolnej zgody lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –uzasadnionego interesu HH24 polegającego na informowaniu o świadczonych usługach;
   4. w celu obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnionego interesu HH24.
  4. Twoje dane osobowe określone w ust. 2.2.2. powyżej, są przetwarzane w następujących celach na wskazanych podstawach:
   1. w celu realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – Twojej dobrowolnej zgody
   2. w celu obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług przez HH24 i korzystanie przez Ciebie z niektórych funkcjonalności Platformy.
  6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   1. w celu wykonania praw i obowiązków wynikających ze świadczenia Usług – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu;
   2. w celach księgowych – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną;
   3. w celach podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
   4. odpowiedni dla wykazania przez HH24 prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, chyba że HH24 jest zobowiązana do dłuższego przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   5. w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.
  7. Po wskazanych w pkt 2.6. okresach dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie uzasadnione w oparciu o inną podstawę prawną.
  8. HH24 nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – „EOG”). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza EOG HH24 poinformuje Cię o tym, jak również zapewni, że odbiorca danych będzie zapewniał bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim umowy oparte na zatwierdzonych standardowych klauzulach umownych, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 1. PROFESJONALIŚCI
  1. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe wprowadzone do Platformy będą przetwarzane przez Profesjonalistów, którzy świadczą na Twoją rzecz Usługi Profesjonalistów.
  2. Każdy z Profesjonalistów, który przetwarza Twoje dane osobowe w ramach Platformy, jest odrębnym od HH24 administratorem danych, zaś HH24 stanowi jedynie podmiot przetwarzający, który zawarł z Profesjonalistą wymaganą prawem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Zakres kategorii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez danego Profesjonalistę, może być zmienny – nie możemy bowiem przewidzieć, jakie dane podasz Profesjonaliście w trakcie świadczenia przez niego Usług Profesjonalisty na Twoją rzecz. Jeśli jednak nie korzystasz z Platformy anonimowo, zaś Profesjonalista jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w ramach prowadzonych Usług Profesjonalisty, jest możliwe, że będzie on przetwarzać Twoje dane osobowe co najmniej w następującym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkanie, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, stan zdrowia.
  4. Każdy z Profesjonalistów przetwarza Twoje dane:
   1. w celu wykonania łączącej Was umowy, której przedmiotem są Usługi Profesjonalisty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, które stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy);
   2. w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z przepisów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
   3. w celu podjęcia działań, w momentach, gdy zgodnie z etyka zawodową jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich służb, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) RODO (podstawą prawną przetwarzania jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą);
   4. w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług Profesjonalisty, po tym jak wyrazisz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w zakresie stanu zdrowia, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda);
  5. Pamiętaj, że zgoda, o której mowa w ust. 3.4.4. powyżej jest dobrowolna, jednakże jej brak w niektórych przypadkach uniemożliwi świadczenie na Twoją rzecz Usług Profesjonalisty.
  6. Pamiętaj, że każdy z Profesjonalistów musi zrealizować względem Ciebie obowiązek informacyjny za pomocą odpowiednich funkcjonalności Platformy lub w inny wybrany przez niego sposób. Wówczas dowiesz się dokładnie jak dany Profesjonalista przetwarza dane osobowe, w tym w jaki sposób zabezpiecza dane osobowe, jak również jaki jest zakres przetwarzanych przez niego danych.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  1. HH24 może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonowania Platformy, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma obsługująca technicznie HH24, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. W takim przypadku HH24 zawrze z podmiotem trzecim stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych, tak by jak najpełniej chronić Twoje interesy oraz prawa dotyczące danych osobowych.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez HH24 mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3. Każdy podmiot, któremu HH24 powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody HH24.
  4. Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do HH24, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował HH24, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez HH24 na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od HH24 dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na HH24 do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. PLIKI COOKIES I INNE DANE
  1. Platforma może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym pliki cookies i zasady ich używania przez HH24, oraz adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na Platformie nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie, jeżeli wszedłeś przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika, ale określa jego aktywności.
  2. Strony internetowe Administratora (w tym Platforma) mogą wykorzystywać następujące pliki cookies:
   1. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez strony internetowe Administratora podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika.
   2. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, o ile konfiguracja urządzenia Użytkownika nie jest ustawiona na tryb automatycznego usuwania plików cookie po zakończeniu sesji Urządzenia
   3. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez strony internetowe Administatora.
   4. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne partnerów zewnętrznych. Skrypty partnerów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone na stronach internetowych Administatora.
  3. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administatora w następujących celach:
   1. Utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu).
   2. Ułatwienie dostępu do Platformy (np. ustawianie wersji językowej).
   3. Prowadzenie statystyk (np. ilości odwiedzin, wyświetleń podstron, rodzaj urządzenia Użytkownika).
   4. Marketing, remarketing w serwisach zewnętrznych.
   5. Serwowanie usług multimedialnych.
  4. W przypadku cookies wewnętrznych zastosowane przez Administratora pliki są bezpieczne dla urządzeń końcowych Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu urządzeń, z którego korzysta Użytkownik.
  5. W przypadku cookies zewnętrznych Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w Platformie i stronach internetowych skrypty, pochodzących z serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle, na ile pozwala na to prawo. Aktualna lista partnerów znajduje się pod tym linkiem.
  6. Możesz w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub dedykowanej strony, która znajduje się pod tym linkiem.
  7. Możesz w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookie, korzystając z ustawień przeglądarki.
  8. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookie może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Platformy i stron internetowych Administratora. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Platformy i stron internetowych Administratora w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy możliwość zapisywania i odczytu plików cookie.
  9. Korzystamy z narzędzia cux.io dostarczanego przez CUX Research Sp. z o.o, ul Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław wpisanej do KRS 0000792391. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.cux.io rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. cux.io nie udostępnia nam żadnych informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Twoje dane są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów cux.io.Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach cux.io to, w szczególności:
   1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
   2. czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
   3. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
   4. źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
   5. miejsca, w które klikasz myszką na naszych stronach.

   W celu korzystania z powyższych danych, zaimplementowaliśmy w kodzie źródłowym naszej strony monitorujacy kod cux.io. Wykorzystuje on pliki cookies narzędzia cux.io.

   Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez cux.io, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności cux.io https://cux.io/legal/privacy-policy/

 1. BEZPIECZEŃSTWO
  1. HH24 stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa (w tym RODO) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  3. Jednocześnie wskazujemy, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, HH24 rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym zostaniesz poinformowany przez informację zamieszczoną za pośrednictwem Platformy, przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie planowanej zmiany.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Platformie, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza Platformą. W związku z powyższym, osoba, której dotyczą dane osobowe, powinna zapoznać się z treścią postanowień dotyczących prywatności, umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.
  3. Usługi są kierowane do osób powyżej 18 roku życia. W przypadku, gdy poprzez fałszywe oświadczenie złożone przez Użytkownika co do jego wieku, dojdzie do pozyskania danych osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby niespełniającej kryterium wieku określonego w zdaniu poprzednim, HH24 zobowiązuje się usunąć takie dane osobowe, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych osoby poniżej 18 roku życia.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r. (aktualizacja marzec 2023)