Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Aplikacji Helping Hand („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Addictions tj. Addictions.ai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-921), ul. Londyńska 4/8, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 5213881441, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.
 • Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email hello@hh24.pl.
 • Administrator wyznaczył również inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@hh24.pl
 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
 • Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Addictions jako ich administratora może dotyczyć:
  • w zakresie danych zwykłych: Twojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu poczty elektronicznej, nazwy użytkownika, adresu IP urządzenia mobilnego, wizerunku, numeru telefonu, geolokalizacji, wydatkach;
  • w zakresie szczególnych kategorii danych: Twoich nałogach oraz stanie zdrowia.
 • Twoje dane osobowe, inne niż te określone w ust. 2.2.2. powyżej, mogą być przetwarzane na podstawie niżej wskazanych przepisów oraz w następujących celach:
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • realizacji Umów w zakresie w jakim Addictions świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy);
  • podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Addictions, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas Twoja dobrowolna zgoda) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Addictions polegający na informowaniu o świadczonych usługach).
 • Twoje dane osobowe określone w ust. 2.2.2. powyżej, mogą być przetwarzane na podstawie niżej wskazanych przepisów oraz w następujących celach:
  • rozwoju sztucznej inteligencji będącej podstawą mechanizmu predykcji dokonywanej w ramach Systemu, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO (podstawą prawną przetwarzania jest prowadzenie badań naukowych, w ramach których przetwarzanie jest proporcjonalne do wyznaczonego, celu, nie narusza istoty prawa do ochrony danych i przewiduje odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług przez Addictions.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • odpowiedni dla wykazania przez Addictions prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, chyba że Addictions jest zobowiązane do dłuższego przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.
 • Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 • Addictions nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza EOG Addictions poinformuje Cię o tym, jak również zapewni, że odbiorca danych zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim standardowe klauzule umowne, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 1. PROFESJONALIŚCI
  • Pamiętaj, że Twoje dane osobowe wprowadzone do Systemu w związku z korzystaniem z Aplikacji będą przetwarzane przez Profesjonalistów, którzy świadczą na Twoją rzecz Usługi Profesjonalistów.
  • Każdy z Profesjonalistów, który przetwarza Twoje dane osobowe w ramach Systemu jest odrębnym od Addictions administratorem danych, zaś Addictions stanowi jedynie podmiot przetwarzający, który zawarł z Profesjonalistą wymaganą prawem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Zakres kategorii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez danego Profesjonalistę może być zmienny – nie możemy bowiem przewidzieć jakie dane podasz mu w trakcie świadczenia przez niego Usług Profesjonalisty na Twoją rzecz. Jeśli jednak nie korzystasz z Aplikacji anonimowo, zaś Profesjonalista jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej, będzie on przetwarzać Twoje dane osobowe co najmniej w następującym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkanie, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, stan zdrowia.
  • Każdy z Profesjonalistów przetwarza Twoje dane:
   • w celu wykonania łączącej was umowy, której przedmiotem są Usługi Profesjonalisty, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, które stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy);
   • w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z przepisów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
   • w celu podjęcia działań, w momentach, gdy powstaje ryzyko, że wrócisz do nałogu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO (podstawą prawną przetwarzania jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą);
   • w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług Profesjonalisty, po tym jak wyrazisz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w zakresie stanu zdrowia oraz nałogów, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda);
   • w celu świadczenia Usług Profesjonalisty, o ile są one świadczeniami zdrowotnymi, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO (podstawą prawną przetwarzania jest dokonywanie diagnozy medycznej oraz zapewnienie opieki zdrowotnej).
  • Pamiętaj, że zgoda, o której mowa w ust. 3.4.4. powyżej jest dobrowolna, jednakże jej brak w niektórych przypadkach uniemożliwi świadczenie na Twoją rzecz Usług Profesjonalisty.
  • Pamiętaj, że każdy z Profesjonalistów musi zrealizować względem Ciebie obowiązek informacyjny za pomocą odpowiednich funkcjonalności Aplikacji lub w inny wybrany przez niego sposób. Wówczas dowiesz się dokładnie w jaki sposób dany Profesjonalista zabezpiecza dane osobowe, jak również jaki jest zakres przetwarzanych przez niego danych.
 1. PROFILOWANIE
 • Jeśli wyrazisz na to zgodę, Profesjonalista, za pośrednictwem funkcjonalności Systemu, może dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu predykcji Twojego powrotu do nałogu.
 • W takim przypadku Profesjonalista jako administrator Twoich danych dokona automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Twojej osoby w celu ustalenia ryzyka powrotu do zachowań z którymi walczysz oraz podjęcia kroków zaradczych.
 • W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 4.1. powyżej, wysyłając e-mail na adreshello@hh24.pl.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 • Addictions może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma obsługująca technicznie Addictions, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, podmiot prowadzący prace nad rozwojem modelu predykcyjnego.
 • W zakresie w jakim administratorem Twoich danych osobowych jest Profesjonalista, powierza on Addictions przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu ich zbierania oraz przechowywania, jak również dokonywania czynności przetwarzania, o których mowa w ust. 4.3. powyżej. Zgodnie z przepisami prawa Profesjonalista może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych również innym podmiotom – w takiej sytuacji dowiesz się jakie to kategorie podmiotów, gdy Profesjonalista zrealizuje względem Ciebie obowiązek informacyjny.
 • Dane osobowe zgromadzone przez Addictions mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • Każdy podmiot, któremu Addictions powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Addictions.
 • Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.
 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do Addictions, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Addictions, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Addictions na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Addictions dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Addictions zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Addictions do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. INNE DANE
 • Aplikacja może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Aplikacji i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Ciebie, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Aplikacji i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika, ale określa jego aktywności.
 1. BEZPIECZEŃSTWO
 • Addictions stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 • Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 • Jednocześnie wskazujemy, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Addictions rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 31.05.2021 r.