CSR a ESG – od innowacji do standardu - Helping Hand - Mental Health Programme

CSR a ESG – od innowacji do standardu

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś, na co od lat zwraca się uwagę w wielu organizacjach. Początkowo były to jedynie dobre praktyki, które nie miały sztywnych ram – działania często służyły do celów marketingowych, całościowe raporty nie były szerzej dostępne. Dziś mamy jasne, mierzalne cele i bez problemu znajdziemy informacje o tym, co firmy robiły, aby je osiągnąć (i w jakim stopniu im się to udało).

Czym jest CSR?

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Komisja Europejska definiuje ją jako “koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i środowiskową w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami”.

W 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) opublikowała normę ISO 26000. To przewodnik, który ma pomóc organizacjom (niezależnie od ich wielkości, rodzaju działalności czy lokalizacji) w zrozumieniu zasad odpowiedzialnego biznesu, przełożeniu teorii na praktykę. To zalecenia i porady, wytyczne nie zostały opracowane na potrzeby certyfikacji. Norma wyróżnia siedem obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki rynkowe,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Organizacje mogą wybrać obszary, które ich dotyczą i dostosować do nich swoje działania. Do dyspozycji mają różne narzędzia, to m.in. programy dla pracowników, wprowadzenie przejrzystych systemów zarządzania, aktywności na rzecz społeczności lokalnej.

Stało się jasne, że CSR to nie tylko hasło marketingowe, które ma zwrócić uwagę na organizację. To także mnóstwo profitów – m.in. korzyści ekonomiczne czy te dla pracowników. CSR nie należy utożsamiać z filantropią. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być podstawą działalności, a nie dodatkiem.

Czym jest ESG?

Im więcej organizacji, które działają zgodnie ze strategią CSR, tym większa potrzeba ich porównania, jasnych wytycznych, które pozwolą na mierzenie założonych celów. ESG to czynniki pozafinansowe, które są uwzględniane w działaniach firmy. To:

 • wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne (E – ang. environmental),
 • relacje firmy ze wszystkimi interesariuszami (S – ang. social),
 • ład korporacyjny (G – ang. governance).

Upraszczając, można powiedzieć, że ESG to konkretniejsze CSR – pozwala na mierzenie i raportowanie działań podejmowanych przez organizacje, na ich podstawie tworzone są oceny niefinansowe i ratingi. Firmy, które zwracają uwagę na ESG zyskują w opinii inwestorów, partnerów biznesowych, klientów, a także pracowników. ESG podnosi pozycję na rynku, a znaczenie czynników pozafinansowych będzie rosło – nie tylko w związku z wymogami prawnymi, ale i oczekiwaniami pracowników.

Bez CSR nie byłoby ESG

Strategie CSR obejmowały konkretne obszary, jednak raporty były ogólnikowe, bez określonych celów i mierników ich realizacji. Podejmowane przez organizację działania były przede wszystkim wykorzystywane do celów marketingowych. W ESG cele są konkretne i mierzalne – nie mówimy tylko o tym, co chcemy osiągnąć, ale i w jakim stopniu udało nam się te założenia zrealizować.

Chociaż strategie CSR zawierały także elementy wybiegające poza obszar społeczny, koncentrowały się przede wszystkim na odpowiedzialności biznesu. ESG obejmuje więcej obszarów – wcześniej ład korporacyjny, sprawy pracownicze były informacjami wewnętrznymi, którymi organizacje nie chciały się dzielić. Obecnie transparentność przyciąga (nie tylko inwestorów, ale i pracowników), a działania związane m.in. z DEI są czymś, czym firmy chcą się chwalić. Raporty publikowane są nie tylko w formie “suchych” plików PDF, to także interaktywne serwisy internetowe – przyciągają odbiorców, sprawiają, że chcemy dowiedzieć się więcej o działaniach firmy (i skorzystać z jej oferty).

CSR jest dobrowolnym działaniem, ESG staje się obowiązkiem coraz większej liczby przedsiębiorstw. Opublikowana w grudniu 2022 roku dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD, ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) nałożyła obowiązek raportowania niefinansowego na większą liczbę organizacji. Obecnie w Polsce dotyczy on 150 firm, do 2026 roku będzie to ok. 3,5 tys.

Fundamentem są ludzie

Istotnym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu jest zarządzanie kapitałem ludzkim. To coś, na co zwraca uwagę wiele agencji ratingowych. Social oddziałuje na wszystkie elementy społecznej odpowiedzialności biznesu – ma związek zarówno z wpływem na środowisko, z ładem korporacyjnym, jak i z postrzeganiem organizacji przez otoczenie. Możemy dbać o różne obszary, jednak dopiero skupienie się na ludziach pomoże nam osiągnąć przewagę konkurencyjną.

W Helping Hand wiemy, jak ważni są ludzie – social to nasza domena. Pomożemy ci zadbać o “S” w twojej organizacji. W Helping Hand m.in.:

 • rozwijamy kompetencje miękkie liderów (i pozostałych pracowników),
 • szkolimy z różnorodności i inkluzywności,
 • pomagamy budować bezpieczeństwo organizacji,
 • zaspokajamy potrzeby pracowników w zakresie well-beingu,
 • psychoedukujemy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coś, co wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Wiemy, że nie jest łatwo zdefiniować wszystkie czynniki, których może dotyczyć. Możemy w tym pomóc.

Źródło:

 1. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, COM (2011) 681
 2. ISO 26000 Guidance on social responsibility

Zobacz również