Regulamin dla użytkownika - Helping Hand

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ HELPING HAND

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji mobilnej Helping Hand. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Aplikacji, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Aplikacji dostarczane są i świadczone przez Addictions.ai Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Addictions”, „my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Londyńskiej 4/8, 03-921 Warszawa, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 521-38-814-41, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Każda osoba, która chce korzystać z Aplikacji, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy (w Aplikacji), a także – na Twoje żądanie – w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Aplikacji. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Aplikacja mana celu ułatwić osobom kontakt z psychologami, specjalistami terapii uzależnień, psychoterapeutami lub innymi osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, zaś w przypadku takiej konieczności uprawnionymi do wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnychza pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności (czat, video rozmowy),jak również umożliwia dostęp do Usług Profesjonalisty, które mają wspierać Użytkowników (zdefiniowanych poniżej) w terapii uzależnień.

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

Aplikacja

aplikacja mobilna Helping Hand, której właścicielem i administratorem jest Addictions, instalowana i używana na urządzeniu mobilnym Użytkownika

Cennik

zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy Opłaty i ich zakres przedmiotowy; Cennik udostępniany jest w Aplikacji

Czat

Usługa Profesjonalisty w formie indywidualnej rozmowy z Użytkownikiem w postaci rozmowy wideo, tekstowej lub głosowej zgodnie z aktualnymi funkcjonalnościami Aplikacji

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Addictions; indywidualnie wydzielona użytkownikom (profesjonalnym oraz nieprofesjonalnym), modyfikowalna część Aplikacji; Konto umożliwia świadczenie i korzystanie z Usług Profesjonalisty

Newsfeed

udostępniane w ramach Aplikacji treści, w szczególności w postaci artykułów, instrukcji, wskazówek i rad dotyczących zdrowia psychicznego oraz jakości życia

Okres abonamentowy

miesięczny lub dłuższy okres, za który uiszcza się Opłaty za Usługi Profesjonalisty w ramach Pakietu; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Pakietu

Opłata

abonamentowa lub jednorazowa opłata za Usługi Profesjonalisty określona w Cenniku, której wysokość jest zależna od wybranego Pakietu lub wybranej, świadczonej jednorazowo Usługi Profesjonalisty

Pakiet

wariant określający zakres przedmiotowy Usług Profesjonalisty i Usług, sposób ich wykonywania oraz częstotliwość, wybierany przez Użytkownika na podstawie udostępnianych przez Profesjonalistęopcji

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo, jak i ochronęprywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem: www.hh24.pl/polityka-prywatnosci-dla-uzytkownika

Profesjonalista

podmiot posiadający fachową wiedzę i uprawniony zgodnie z przepisami prawa do świadczenia Usług Profesjonalisty, posiadający odpowiednie doświadczenie pozwalające na świadczenie Usług Profesjonalisty, tworzący Konto w Serwisiew swoim imieniu oraz na swój rachunek, w celu wykonywania swojej działalności zawodowej lub gospodarczej

Regulamin

niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji

Serwis

strona internetowa, służąca w szczególności do zarządzania Usługami Profesjonalisty, której właścicielem i administratorem jest Addictions, znajdująca się pod adresem: www.hh24.pl

System

system, na który składa się Serwis oraz Aplikacja, umożliwiający korzystanie z Usług, a także Profesjonalistom wykonywanie świadczeńna rzecz Użytkowników oraz korzystanie z Usług Profesjonalisty przez Użytkowników

Umowa

porozumienie zawierane między Addictions a Tobą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Ciebie z Aplikacji i świadczenie przez nas na Twoją rzecz Usług, w tym funkcjonalności umożliwiających korzystanie przez Ciebie z Usług Profesjonalisty; ogólne postanowienia Umowy określa Regulamin

Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną przez Addictions, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Aplikacji, w szczególności funkcjonalności umożliwiających prowadzenie Konta, prowadzenie dzienniczka głodu, dzienniczka uczuć, licznik trzeźwości, określenie sentymentu wypowiedzi w Aplikacji,a także funkcjonalności umożliwiające korzystanie przez Ciebie z Usług Profesjonalisty, jak także transfer danych pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem; część Usług jest świadczeniem dodatkowym do Usług Profesjonalisty

Usługa(i) Profesjonalisty

usługi świadczone przez Profesjonalistę drogą elektroniczną poprzez funkcjonalności Systemu, w zakresie określonym wybranym rodzajem Usługi Profesjonalisty,wspierające Użytkowników w terapii uzależnień

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem korzysta z Aplikacji

Zalecenia

informacje dotyczące wniosków, obserwacji i zaleceń Profesjonalisty wynikające ze świadczonych Usług Profesjonalisty na rzecz danego Użytkownika, dostępne w zakładce „Zalecenia terapeuty”, nie będące dokumentacją medyczną

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

1.2 Nie zamieszczamy w Aplikacji informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

1.3 Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Aplikacji w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.

 1. APLIKACJA

2.1 Aplikację możesz pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android). W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po Twojej stronie muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie mobilne, z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 11lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 5.0 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play), umożliwiające prawidłowe zainstalowanie Aplikacji oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.2 Aplikacja może wysyłać Ci przypomnienia w postaci powiadomień PUSH, np. o terminie zamówionych Usług Profesjonalisty, konieczności uzupełnienia dzienniczka głodu.Jest to funkcjonalność, którą w dowolnym czasie możesz modyfikować lub wyłączyć.

2.3 Na podstawie Umowy, udzielamy Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na Twój własny, osobisty i niekomercyjny użytek i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Żadne z uprawnień, wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub dorozumiane, nie przenosi na Ciebie ani na żadną osobę trzecią, żadnych praw własności intelektualnej należącej do Addictions.Licencja ta udzielana jest Ciwraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i trwa przez cały czas posiadania przez Ciebie Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji, będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

2.4 Addictions udostępnia Aplikację w celu umożliwienia Ci zawierania umów o świadczenie Usług Profesjonalisty z Profesjonalistami, nie jest jednak stroną tych umów.

2.5 Addictions jest uprawniony do zmiany elementów i funkcjonalności Aplikacji lub Usług, co nie będzie stanowić zmiany Umowy, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

2.6 Szczegółowe zasady funkcjonowania Aplikacji i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

 1. KONTO

3.1 Aby korzystać z Usług musisz mieć aktywne Konto. W tym celu dopełniasz procedury rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, wskazując adres e-mail, hasło, nick, datę urodzenia oraz płećoraz dodając swoje zdjęcie lub wybierając avatarw interaktywnym formularzu rejestracyjnym Konta. W celu weryfikacji Twojego Konta poprosimy Cię o podanie numeru telefonu. Z chwilą dokonania weryfikacji,pomiędzy Addictionsa Tobą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że spełniłeś warunki wymagane Regulaminem. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

3.2 Jeżeli wprowadzasz do Aplikacji, w szczególności w ramach Konta swoje dane, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas posiadania przez Ciebie Konta.

3.3 Umowa obejmująca świadczenie Usług jest nieodpłatna, jednak aby korzystać z Usług Profesjonalistów, musisz wykupić Pakiet lub wybraną Usługę Profesjonalisty.

3.4 Możesz usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez użycie przycisku „Usuń Konto” lub wysłanie nam wiadomościz prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta). Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy, a więc tym samym rezygnujesz z Usług. Wypowiedzenie następuje z upływem Okresu abonamentowego, zaś w przypadku korzystania z Usług Profesjonalisty poza Pakietem wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą zakończenia ostatniej aktywnej Usługi Profesjonalisty.

3.5 Jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje sięnaTwoim Koncie, jak i za jego pośrednictwem.Nie możesz więc udostępniać go osobom trzecim i jesteś odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli zauważysz, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z Twojego Konta, niezwłocznie poinformuj o tym Addictions. Konto jest niezbywalne.

3.6 Z Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.

3.7 Zobowiązujesz się, że za pomocą Usług, w ramach Aplikacji (oraz Systemu), nie będziesz: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub Addictions, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, (d) traktować informacji dostarczanych w ramach Newsfeed wbrewpostanowieniomust.5 Regulaminu, (e) używać Aplikacji orazUsług do celów innych niż są one przeznaczone, przez co rozumie sięwspieranie Użytkowników w terapii uzależnień, (f) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić wykonywania Usług Profesjonalisty, w szczególności zabronione jest korzystanie z Usług, w tym z Usług Profesjonalistów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3.8 Zawinione przez Ciebie naruszenie praw do Aplikacji albo Usług może spowodować jedną z następujących reakcji Addictions: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Konta, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.

 1. PROFIL

4.1 Nie możesz tworzyć profilu: (a) który byłby zupełnie niezależny od Twojej tożsamości, w szczególności zakazane jest tworzenie profili fałszywych, fikcyjnych lub podszywających się pod osoby trzecie; (b) służącego do rozsyłania spamu lub niezamówionej informacji handlowej; (c) niezgodny z dobrymi obyczajami lub netykietą; (d) który w inny sposób niezgodny jest z ideą lub celem Systemu.

4.2 Tworząc profil i wgrywając zdjęcie lub obraz stanowiący wizerunek, jak również wgrywając za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji inne zdjęcia lub obrazy, w tym przedstawiające wizerunek osób trzecich: (a) w przypadku, gdy dotyczy to Twojego wizerunku, oświadczasz, że jest to Twój wizerunek, (b) zezwalasz na rozpowszechnianie w ramach funkcjonalności Systemu swojego wizerunku umieszczonego w profilu, zaś w przypadku wizerunku osób trzecich umieszczonego w ramach funkcjonalności Aplikacji oświadczasz, iż jesteś uprawniony do udzielenia takiego zezwolenia, lub (c) zezwalasz na rozpowszechnianie wizerunków umieszczonych przez siebie w Systemie w celu świadczenia Usług przez Addictions oraz korzystania z funkcjonalności Systemu, jak również oświadczasz, iż osoby, których wizerunek przedstawiasz w Systemie, udzieliły takiego zezwolenia.

4.3 Jesteś w pełni odpowiedzialny za zdjęcia lub obrazy, które wgrywasz za pośrednictwem Aplikacji.

4.4 Udostępniamy funkcjonalności, które umożliwiają Ci decydowanie o prywatności lub upublicznieniu wybranych przez Ciebie informacji, zdjęć lub obrazów. W przypadku upublicznienia dany materiał będzie dostępny publicznie lub z ograniczeniami, przez określony lub nieokreślony czas, w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień profilu oraz sposobu publikacji danego zdjęcia, informacji lub obrazu.

4.5 Jesteś uprawniony do posiadania anonimowego Konta a w ramach Systemu. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w takim zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa przy świadczeniu Usług, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną.

4.6 Korzystając z opcji anonimowego Konta zgodnie z ust. 4.5. powyżej, oświadczasz, że jesteś świadomy, że część Usług Profesjonalistów będzie dla Ciebie niedostępna, jako dla Użytkownika anonimowego.Jednocześnie możesz mieć dostęp do kompleksowych Usług Profesjonalistów, w przypadku, gdy zdecydujesz się na profil umożliwiający Twoją identyfikację przez Profesjonalistę. Sytuacja ta wynika z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej przez niektórych z Profesjonalistów.

 1. NEWSFEED

5.1 Addictions może w ramach funkcjonalności Aplikacji udostępniać Usługę Newsfeed zgodnie z Pakietem.

5.2 Wszelkie treści zawarte w Newsfeed mają charakter wyłącznie informacyjny i egzemplifikacyjny, w żadnym wypadku nie stanowią, a także nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dla porady medycznej, diagnozy lub programu leczenia jakichkolwiek dolegliwości.

5.3 Przystępując do korzystania z Aplikacji oświadczasz, iż korzystając z Aplikacji nie będziesz podejmować decyzji ani działań czy też zaniechań całkowicie lub chociażby częściowo na podstawie Newsfeed, zaś w przypadku takiej potrzeby, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji skontaktujesz się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę z zakresu prewencji lub leczenia uzależnień.

5.4 Pamiętaj, że podmioty tworzące artykuły w ramach Newsfeed, nie znają Twojego stanu zdrowia, nie posiadają wiedzy dotyczącej funkcjonowania Twojego organizmu ani nie znają historii Twojej ewentualnej choroby. W żadnym przypadku nie powinieneś więc polegać tylko i wyłącznie na informacjach dostarczanych w ramach Newsfeed, a wszelkie kwestie dotyczące Twojego stanu powinieneś każdorazowo konsultować osobiście. Niniejszym oświadczasz, że wszelkie decyzje dotyczące Twojego stanu zdrowia podejmujesz na podstawie porady i diagnozy udzielonej Ci osobiście przez wykwalifikowaną osobę.

5.5 Postanowienia ust. 2.3.Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. PROFESJONALIŚCI I USŁUGI PROFESJONALISTY

6.1 Szczegółowe warunki i zakres świadczonych Usług Profesjonalistów określa każdorazowo Profesjonalista przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Profesjonalisty, w szczególności w ramach stosownego kontraktu pomiędzy Tobą a Profesjonalistą, jeżeli jego zawarcie wymagane jest przepisami prawa obowiązującymi Profesjonalistę.

6.2 Profesjonalista ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom najwyższej jakości Usług Profesjonalisty.

6.3 Addictions nie zatrudnia Profesjonalistów, nie pełni nad nimi kontroli ani nadzoru.

6.4 Addictions wyłącznie udostępnia Profesjonalistom Serwis oraz jego poszczególne funkcjonalności, które pełnią funkcję dodatkowych narzędzi dla Profesjonalistów w świadczeniu Usług Profesjonalisty. Addictions nie ponosi odpowiedzialności za zakres i jakość Usług Profesjonalistów, w tym za skutki korzystania przez Użytkowników z Usług Profesjonalistów. W szczególności Addictions nie weryfikuje, czy Profesjonalista tworzy dokumentację medyczną lub świadczy prawidłowy zakres Usług Profesjonalisty na rzecz anonimowego Użytkownika.

6.5 Profesjonalista zobowiązuje się wykonywać Usługi Profesjonalisty w czasach wskazanych w swoim profilu, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapytania od Użytkownika.

6.6 Profesjonalista będzie natychmiast informował Użytkowników w ramach swojego Konta o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność terminowego wykonywania Usług Profesjonalisty za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji (np. zmiana terminu umówionej wizyty).

6.7 Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Usługi Profesjonalisty nie stanowią i nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dlajakichkolwiek usług świadczonych przez Profesjonalistów, są jedynie dodatkowym narzędziemProfesjonalisty mającym na celu wspieranieUżytkowników w terapii uzależnień. Addictions zachęca Użytkowników do umawiania bezpośrednich wizyt z Profesjonalistami na każdym etapie korzystania z Usług Profesjonalisty.

6.8 W ramach Usług Profesjonaliści nie wystawiają oficjalnej diagnozy, nie przepisują e-recept oraz nie wydają zwolnień lekarskich.

6.9 W szczególności Usługi Profesjonalisty nie stanowią jakiejkolwiek formy leczenia odwykowego, jak równieżAplikacja nie stanowi i nie zastępujeośrodka terapii uzależnień.

6.10 Tworzona przez Profesjonalistów dokumentacja w postaci Zaleceń może być przekazywana wybranym przez Ciebie innym Profesjonalistom, w związku z koniecznością kontynuowania procesów terapeutycznych w ramach Usług Profesjonalisty. W takim przypadku udostępnienie Zaleceń nastąpi jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia Usług Profesjonalisty w sposób ciągły, będący kontynuacją wcześniej świadczonych Usług Profesjonalisty.

6.11 Z uwagi na możliwość przekazywania Zaleceń pomiędzy Profesjonalistami, dokumentacja medyczna powinna być prowadzona niezależnie od Zaleceń zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6.12 Po zakończeniu Usługi Profesjonalisty, Użytkownikowi przysługuje możliwość wyrażenia opinii o wykonanej Usłudze Profesjonalisty za pośrednictwem funkcji pop-up, wyświetlanej w Aplikacji. Komunikat, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi jedynie dodatkową funkcjonalność Aplikacji, pozwalającą na opiniowanie przez Użytkowników jakości Usług Profesjonalistów, w żadnym wypadku nie stanowi formy reklamacji lub nie powoduje jakiegokolwiek ograniczenia uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu konsumentem na podstawie przepisów prawa.

 1. CENY I PŁATNOŚCI ZA USŁUGI PROFESJONALISTY

7.1 W celu skorzystania z Usług Profesjonalisty, Użytkownik wybiera, a następnie opłaca wybraną Usługę Profesjonalisty zgodnie ze stawką określoną w Cenniku Usług Profesjonalisty dostępnym w profilu wybranego Profesjonalisty. Opłata wyrażona jest zawsze w cenie brutto i zawiera wszystkie podatki, w tym podatek VAT.

7.2 Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranej Usługi Profesjonalisty, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres takiej Usługi Profesjonalisty, jej czas oraz całkowitą wysokość należnej Opłaty. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili aktywowania przez Użytkownika przycisku „Zapłać teraz”, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Profesjonalisty. Szczegółowy zakres umowy o świadczenie Usługi Profesjonalistyzależy od wyborów dokonanych przez Użytkownika w ramach zamawiania Usługi Profesjonalisty.

7.3 Płatność jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez zewnętrznego operatora płatności, tj. niezależnego do Addictions podmiotu.

7.4 Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności zgodnie ze złożonym zamówieniem niezwłocznie po jego złożeniu.

7.5 Addictions nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów operatora płatności i innych podmiotów trzecich.

7.6 Postanowienia ust. 8.8. poniżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że za istotny powód zmiany Cennika Usług Profesjonalisty uważa się w szczególności wprowadzenie nowego rodzaju Usług Profesjonalisty, uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez Profesjonalistę lub znaczące ulepszenie Aplikacji.

 1. CENY I PŁATNOŚCI W RAMACHPAKIETU

8.1 W celu skorzystania z Pakietu, Użytkownik wybiera, a następnie opłaca wybrany Pakiet zgodnie ze stawką określoną w Cenniku. Opłata wyrażona jest zawsze w kwocie brutto i zawiera wszystkie podatki, w tym podatek VAT.

8.2 Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranego Pakietu, Użytkownikowi zostanie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres Usługi Profesjonalisty oraz Usług w ramach wskazanego Pakietu, czas zakończenia Okresu abonamentowego oraz całkowitąwysokość należnej Opłaty. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili aktywowania przez Użytkownik przycisku „Zapłać teraz”, dochodzi do zmiany lub zawarcia umowy o świadczenie Usług Profesjonalisty. Szczegółowy zakres takiej umowyzależy od rodzaju Pakietu.

8.3 Płatność jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane odpowiednio przez Google Play lub AppStore, w zależności od miejsca pobrania przez Ciebie Aplikacji.

8.4 Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności zgodnie ze złożonym zamówieniem niezwłocznie po jego złożeniu.

8.5 Addictions nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów operatora płatności i innych podmiotów trzecich.

8.6 Jesteś zobowiązany uiszczać płatności za kolejne Okresy abonamentowe z góry. Jeżeli nie uiszczasz opłaty za dany Okres abonamentowy, po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na Twój adres e-mail, uprawnieni jesteśmy do zablokowania odpłatnych Usług z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli nie uregulujesz należności w ponownie wskazanym przez nas terminie, uprawnieni jesteśmy do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8.7 Użytkownik może zmienić Pakiet na wyższy w każdym momencie. Zmiana Pakietu następuje przez zakup Pakietu, przy czym postanowienia ust. 8.1- 8.2 stosuje się odpowiednio. Zmiana Pakietu następuje z pierwszym dniem następującego Okresu abonamentowego.

8.8 Profesjonalista jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy. Powiadomimy Cię o zmianie Cennika w sposób odpowiedni dla zmiany Regulaminu. Również w sposób odpowiedni dla zmiany Regulaminu we wskazanym czasie powinieneś dokonać akceptacji Cennika lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.W przypadku braku wypowiedzenia umowy wraz z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Cię wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.

8.9 Użytkownik może wypowiedzieć w każdym momencie umowę w ramach Pakietu poprzez usunięcie Kontaze skutkiem na koniec Okresu abonamentowego lub okresu, jaki został opłacony przez Użytkownika.

 1. PŁATNOŚCI REKURENCYJNE

9.1 Użytkownik może wyrazić zgodę na płatności rekurencyjne, których wstrzymanie nastąpi wraz z zakończeniem Umowy.Jeżeli Użytkownik chce zrezygnować z płatności rekurencyjnych przed zakończeniem Umowy może skorzystać z opcji zawieszenia tego rodzaju płatności poprzez użycie przycisku „Zawieś subskrypcję”, dostępną w zakładce „Ustawienia” (dalej jako: Dezaktywacja).Z chwilą Dezaktywacji Użytkownik otrzymuje wiadomość o terminie zakończenia subskrypcji wybranego Pakietu za pośrednictwem Google Play lub AppStore na adres e-mail podany w procesie logowania odpowiednio do Google Play lub AppStore, w zależności od miejsca pobrania Aplikacji.

9.2 Użytkownik zobowiązany jest do zmiany sposobu realizacji płatności przed nastąpieniem któregokolwiek z następujących zdarzeń: (1) wycofania w swoim banku zgody na obciążenie karty płatnością rekurencyjną; (2) braku środków na rachunku bankowym wystarczających na pokrycie należnych opłat; (3) zamknięcie rachunku bankowego Użytkownika; (4) zmiany danych w banku, które są niezbędne do realizacji przez Usługodawcę polecenia obciążenia karty; (5) złożenia w swoim banku dyspozycji odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty.

9.3 Ponadto Użytkownik we własnym zakresie jest zobowiązany przed skorzystaniem z opcji polecenia obciążenia karty do dokonania weryfikacji czy karta obsługuje rekurencyjne płatności internetowe.

 1. REKLAMACJE

10.1 Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@hh24.pl lub adres miejscowy do korespondencji Addictions. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.

10.2 Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

11.1 Addictions nie sprawuje bieżącej kontroli ani monitoringu nad materiałami umieszczanymi przez Użytkowników w ramach Aplikacjiani nad działalnością Profesjonalistów.

11.2 Addictions działa w poszanowaniu dóbr osobistych osób trzecich i praw. Dlatego jeżeli zauważysz działanianaruszająceTwoje prawa lub innych Użytkowników czy osób trzecich, w tym niedozwolone działania Profesjonalisty, koniecznie zawiadom o tym Addictions. W ten sam sposób możesz również zawiadamiać Addictions o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.

11.3 Powiadomienia dotyczące naruszających prawazachowań powinny być wysyłane na adres e-mail: hello@hh24.pl. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące Użytkownika, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca Aplikacji, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.

11.4 W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 11.3. lub urzędowego zawiadomienia, dostęp treści lub danychzachowań w ramach Aplikacji zostaje uniemożliwiony, a Addictions zawiadomi o fakcie tym Użytkownika. Użytkownik taki ma 24 godziny na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Addictions usuwa taki materiał, a w przypadku istotnie naruszających prawa zachowań – usuwa Konto, z którego wykonywane były takie działania.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1 Addictions nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawinionych przez Ciebie następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, (b) udostępniania przez Ciebie loginu lub hasła do Twojego Konta osobom trzecim, (c) sposobu, w jaki korzystasz z Aplikacji lub Usług, (d) działania wbrew postanowieniom ust. 5 Regulaminu.

12.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność Profesjonalistów oraz za szkody spowodowane przez Profesjonalistów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji, o świadczenie Usług Profesjonalisty.

 1. ODSTĄPIENIE

13.1 Jeżeli jesteś jednocześnie konsumentem przysługuje Ci prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając Addictions oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Addictions (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: hello@hh24.pl. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

13.2 Jeśli jesteś konsumentem musisz pamiętać, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Co za tym idzie w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług na Twoją rzecz, prawo do odstąpienia Ci nie przysługuje.

13.3 Prawo odstąpienia nie przysługuje również w przypadku określonym w art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Co za tym idzie, w przypadku zakończenia świadczenia jednorazowej Usługi Profesjonalisty na Twoją rzecz, prawo do odstąpienia Ci nie przysługuje.

13.4 Profesjonalista zobowiązany jest do przedstawienia Ci kompleksowej informacji w zakresie prawa odstąpienia od świadczonych przez niego Usług Profesjonalisty.

 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

14.1 Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie korzystasz z Usług lub Usług Profesjonalisty jako konsument stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: (1) Addictions nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Addictions ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat, (2) spory powstałe pomiędzy Addictions a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Addictions, (3) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Addictions ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu.

 1. ZMIANA REGULAMINU

15.1 Addictions może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Addictions) lub technicznych (modernizacja Aplikacji lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji lub Usług). Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje Konto na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie powinieneś dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

16.1 Jeżeli jesteś jednocześnie konsumentem, masz możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Kontakt i sposób porozumiewania się między Addictions a Tobą: telefonicznie: + 48 600 087 613; mailowo: hello@hh24.pl, listownie: Addictions.ai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Londyńska 4/8, 03-921 Warszawa.

17.2 Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie oraz Umowy zawierane są w języku polskim.

17.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

17.4 Jeżeli nie egzekwujemy któregokolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu, nie oznacza, że z nich zrezygnowaliśmy.

17.5 Data wejścia w życie Regulaminu 11.03.2020

Pamiętaj, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy i czujesz, że możesz zrobić sobie krzywdę, zadzwoń niezwłocznie pod 112 – bezpłatny numer alarmowy!