Regulamin dla profesjonalisty - Helping Hand

REGULAMIN HELPING HAND DLA PROFESJONALISTÓW

 1. DEFINICJE

Addictions

Addictions.ai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 5213881441, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł

Aplikacja

aplikacja mobilna Helping Hand, której właścicielem i administratorem jest Addictions, instalowana i używana na urządzeniu mobilnym Użytkownika

Cennik

zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy wysokość i zakres Wynagrodzenia Addictions, jak również wysokość opłat za Usługi w Pakietach; Cennik udostępniany jest w Serwisie

Czat

Usługa Profesjonalisty w formie indywidualnej rozmowy z Użytkownikiem w postaci czatu wideo, tekstowego lub głosowego zgodnie z aktualnymi funkcjonalnościami Serwisu

dni robocze

dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej

Feedback

sugestie, dane, informacje lub zalecenia Profesjonalisty, dotyczące Systemu

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Addictions; indywidualnie wydzielona Profesjonaliście modyfikowalna część Serwisu

godziny pracy

wskazany przez Profesjonalistę w jego profilu przedział czasowy, w którym Profesjonalista wykonuje Usługi Profesjonalisty

Model predykcyjny/Model

rozwiązanie w postaci oprogramowania wykorzystujące metody uczenia maszynowego, którego twórcą jest Addictions, umożliwiające pozyskiwanie i transmisję danych pochodzących z Aplikacji do Serwisu, zapewniające Profesjonalistom dostęp do wizualizacji danych poprzez Serwis w zakładce „Pacjenci„oraz inne funkcjonalności, jak np. powiadamianie Użytkownika o zagrożeniu nawrotem; Model predykcyjny stanowi Usługę, która może zostać włączona do Usług Profesjonalisty

Okres rozliczeniowy

miesiąc kalendarzowy

Opłata

abonamentowalub jednorazowa opłata uiszczana przez Użytkownika

Pakiet

wariant określający zakres przedmiotowy Usług i Usług Profesjonalisty, sposób ich wykonywania oraz częstotliwość, ustalany przez Profesjonalistę na podstawie udostępnianych systemowo opcji

Polityka prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Profesjonalistów; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu i dostępna jest pod adresem: www.hh24.pl/polityka-prywatnosci-dla-profesjonalisty

Profesjonalista

podmiot posiadający fachową wiedzę i uprawniony zgodnie z przepisami prawa do świadczenia Usług Profesjonalisty, posiadający odpowiednie doświadczenie pozwalające na świadczenie Usług Profesjonalisty, tworzący Konto w Serwisiew swoim imieniu oraz na swój rachunek, w celu wykonywania swojej działalności zawodowej lub gospodarczej

Przerwa techniczna

związana z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Serwisu, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z Usług przez Profesjonalistów

Regulamin

niniejszy Regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu

Regulamin Aplikacji

regulamin przeznaczony dla Użytkowników, znajdujący się pod adresem: www.hh24.pl/regulamin-dla-uzytkownika

Serwis

strona internetowa, służąca w szczególności do zarządzania Usługami Profesjonalisty, której właścicielem i administratorem jest Addictions, znajdująca się pod adresem: www.hh24.pl

Siła wyższa

zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Profesjonalisty, jak i do Addictions, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić działając z należytą starannością

Strony

Profesjonalista oraz Addictions

System

system, na który składa się Serwis oraz Aplikacja, umożliwiający korzystanie z Usług, a także Profesjonalistom wykonywanie świadczeń na rzecz Użytkowników oraz korzystanie z Usług Profesjonalisty przez Użytkowników

Treść/Treści

wszelkie dane, informacje oraz materiały przesyłane w ramach Serwisu, w szczególności treści uploadowane do Systemu jako publiczne, a także treści umieszczane przez Profesjonalistę w Czacie; Treścią jest również stworzony przez Profesjonalistę profil

Umowa

umowa zawarta pomiędzy Addictions a Profesjonalistą, której przedmiotem jest korzystanie przez Profesjonalistę z Serwisu i świadczenie przez Addictions na rzecz Profesjonalisty Usług

Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną przez Addictions, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Serwisu, w szczególności funkcjonalności umożliwiających prowadzenie i świadczenie funkcjonalności Konta, umożliwiających świadczenia Usług Profesjonalistów, obsługę Serwisu, transfer danych pomiędzy Profesjonalistą a Użytkownikiem

Usługa(i) Profesjonalisty

usługi świadczone przez Profesjonalistę drogą elektroniczną poprzez funkcjonalności Systemu w zakresie określonym wybranym Pakietem, w szczególności wspierające Użytkowników w terapii uzależnień

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji oraz z Usług Profesjonalisty, zgodnie z Regulaminem Aplikacji

Wynagrodzenie

wynagrodzenie Addictions za dostarczenie Profesjonaliście funkcjonalności Serwisu oraz świadczenie innych Usług, w tym dostarczanie dostępu do Użytkowników; wysokość Wynagrodzenia może zależeć w szczególności od opcji Pakietu

Zalecenia

informacje dotyczące wniosków, obserwacji i zaleceń Profesjonalisty wynikające ze świadczonych Usług Profesjonalisty na rzecz danego Użytkownika, dostępne w zakładce „Zalecenia terapeuty”, nie będące dokumentacją medyczną

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług, warunki rozliczeń finansowych między Stronami oraz zasady odpowiedzialności Profesjonalisty, w szczególności za nienależyte wykonywanie Usług Profesjonalisty.

2.2. Addictions udostępnia w ramach Serwisu nieodpłatnie każdemu Profesjonaliście niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Profesjonalista.

2.3. Profesjonalista może korzystać z Serwisu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Z chwilą przystąpienia przez Profesjonalistę do korzystania z Usług, uważa się, iż zaakceptował on niniejszy Regulamin Profesjonalisty bez zastrzeżeń.

2.4. Profesjonalistów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Serwisu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie, w tym funkcjonowanie całości Systemu.

2.5. Addictions nie zamieszcza w Serwisie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

 

 1. SERWIS

3.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Profesjonalisty muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersjiprzeglądarka internetowa Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safari, włączona obsługa Cookies, JavaScript.

3.2. Serwis może wysyłać Profesjonaliście przypomnienia w postaci powiadomień PUSH, np. o terminie zamówionych Usług Profesjonalisty. Jest to funkcjonalność, którą w dowolnym czasie można modyfikować lub wyłączyć.

3.3. Addictions jedynie udostępnia System w celu umożliwienia zawierania umów o świadczenie Usług Profesjonalisty z Użytkownikami, nie jest jednak stroną tych umów.

3.4. Profesjonalista może korzystać z Systemutylko poprzez przypisane mu indywidualnie i aktywne Konto.

3.5. Rejestracja Konta dokonywana jest przez Addictions. W tym celu należy dopełnić procedury rejestracji za pośrednictwem Serwisu, wskazując dane zgodnie z informacjami wskazanymi w interaktywnym formularzu rejestracyjnym Konta, w szczególności stawki za poszczególne Usługi Profesjonalisty, które będą jednocześnie stanowiły Cennik Usług Profesjonalisty dostępny dla Użytkowników. Z chwilądokonania weryfikacji, pomiędzy Addictions a Profesjonalistą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wymagane Regulaminem, w szczególności pod kątem wykształcenia Profesjonalisty. Dane osobowe Profesjonalisty przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

3.6. Addictions jest uprawnione do odmowy zarejestrowania Konta Profesjonalisty w przypadku, gdy:

3.6.1. Profesjonalista nie przedstawił certyfikatów, dyplomów lub innych dokumentów jednoznacznie potwierdzających możliwość świadczenia przez niego Usług Profesjonalisty na wysokim poziomie;

3.6.2. doświadczenie lub staż zawodowy Profesjonalisty wzbudza wątpliwości co do możliwości świadczenia przez niego Usług Profesjonalisty na wysokim poziomie.

3.7. W ramach Konta Profesjonalista samodzielnie może ustawiać swoje preferencje systemowe oraz tworzyć swój profil.

3.8. Addictions zastrzega sobie wszystkie prawa do Serwisu nieudzielone Profesjonaliście w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Profesjonaliście w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Serwisu, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Addictions, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie Serwisu, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do Addictions do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do Addictions w bezprawnym celu lub na niekorzyść Addictions. Każde zachowanie wypełniające wyżej wskazane przesłanki będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy. W szczególności, ale nie tylko, postanowienia niniejszego ust. 3.8. znajdują zastosowanie do udostępnionego Modelu predykcyjnego.

3.9. Addictions jest uprawniony do zmiany elementów i funkcjonalności Serwisu lub Usług, co nie stanowić to będzie zmiany Umowy, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

3.10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych.

 

 1. TUTORIAL

4.1 Addictions w ramach funkcjonalności Serwisu zapewnia dostęp do szkolenia w postaci tutorialu, za pośrednictwem którego przekazuje wiedzę o sposobie korzystania z Systemu przez Profesjonalistę.

4.2 Dostęp do tutorialu dostępny jest w zakładce „FAQ” w panelu Profesjonalisty dostępnym po zarejestrowaniu się zgodnie z Regulaminem.

4.3 Warunkiem korzystania z Serwisu przez Profesjonalistę, w szczególności założenia Konta, świadczenia Usług Profesjonalisty jest zapoznanie się z tutorialem i postępowanie zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.

 1. SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUG I ZOBOWIĄZANIA PROFESJONALISTY

5.1 Postanowienia niniejszego punktu stanowią zalecenia i warunki odnośnie Profesjonalisty, jednak z uwagi na to, że Addictions świadczy jedynie usługi funkcjonalności Systemu i nie jest podmiotem profesjonalnym w zakresie świadczenia usług terapeutycznych, zalecenia te i warunki mogą być niewyczerpujące. Na Profesjonaliście spoczywa obowiązek posiadania wyczerpujących informacji o warunkach świadczenia przez niego Usług Profesjonalisty oraz ich wypełniania w ramach Systemu.

5.2 Jeżeli System nie dostarcza funkcjonalności, które umożliwiałyby świadczenie Usług Profesjonalisty zgodnie z powyższym, Profesjonalista zobowiązany jest do powstrzymania się od świadczenia Usług Profesjonalisty.

5.3 Profesjonalista zobowiązuje się do wykonania Usług Profesjonalisty o odpowiedniej jakości oraz z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, a także z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Profesjonalista oświadcza, że przy wykonywaniu Usług Profesjonalisty zobowiązuje się do: (a) postępowania zgodnie z zasadami prawa i etyki obowiązującymi Profesjonalistę, (b) wykonywania Usług Profesjonalisty z zachowaniem obowiązującej Profesjonalistę tajemnicy w zakresie w jakim wynika to z przepisów prawa lub jakichkolwiek złożonych przez Profesjonalistę oświadczeń, (c)informowania Użytkownika każdorazowo o ewentualnych ograniczeniach konkretnej Usługi Profesjonalisty, (d) informowania Użytkownika na każdym etapie świadczonej Usługi Profesjonalisty o możliwości wyboru przez Użytkownika bezpośredniego kontaktu z Profesjonalistą, (e) informowania Użytkownika o tym, że Usługi Profesjonalisty nie mają na celu prowadzenia terapii uzależnień zastępującej terapie prowadzone przez podmioty medyczne prowadzące stacjonarne świadczenia medyczne, (f) postępowania zgodnie z ogólnymi wytycznymi wskazanymi w Serwisie jako „Ogólne wytyczne”.

5.4 Profesjonalista oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie oraz spełnia właściwe, wymagane przepisami prawa kwalifikacje do świadczenia Usług Profesjonalisty na rzecz Użytkowników, jak również że posiada odpowiednie dokumenty to potwierdzające. Profesjonalista oświadcza również, że przez cały okres trwania Umowy będzie spełniał wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

5.5 Addictions jest uprawnione do okazania lub udostępnienia mu przez Profesjonalistę dokumentów, o których mowa w ust 5.4.

5.6 Profesjonalista jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Użytkowników za świadczenie najwyższej jakości Usług Profesjonalisty oraz postępowanie zgodnie z obowiązującymi Profesjonalistę przepisami prawa i zasadami etyki. W szczególności, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, zobowiązany jest on do zawarcia stosownego kontraktu z Użytkownikiem oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Użytkownika, a także do poinformowania Użytkownika na każdym etapie o możliwości żądania wglądu do dokumentacji medycznej Użytkownika.

5.7 Profesjonalista nie może wykonywać Usług Profesjonalisty za pomocą lub przy udziale osób trzecich.

5.8 Szczegółowe warunki i zakres świadczonych Usług Profesjonalistów określa każdorazowo Profesjonalista przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Profesjonalisty, w szczególności w ramach kontraktu, o którym mowa w ust. 5.6. powyżej.

5.9 Addictions nie zatrudnia Profesjonalistów, nie pełni nad nimi kontroli ani nadzoru.

5.10 Profesjonalista zobowiązuje się wykonywać Usługi Profesjonalisty w czasach wskazanych w profilu Profesjonalisty w ramach Systemu, tj. godzinach pracy, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapytania przez Profesjonalistę od Użytkownika oraz do informowania Użytkownika na jego żądanie o stanie zdrowia Użytkownika.

5.11 Profesjonalista będzie natychmiast informował Użytkowników w ramach swojego Konta o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność wykonania Usługi Profesjonalisty w umówionym terminie, w każdym wypadku nie później niż 24h przed umówionym terminem.

5.12 Konto, przez które Profesjonalista świadczy Usługi Profesjonalisty, zawiera dane podane przez niego w ramach rejestracji. Profesjonalista zobowiązany jest do zachowania prawidłowości, aktualności i prawdziwości tych danych. W przypadku późniejszej ich zmiany, Profesjonalista powinien niezwłocznie zaktualizować je, zgłaszając je do Addictions lub korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

5.13 Profesjonalista nie może korzystać z Kont innych Profesjonalistów lub Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

5.14 Naruszenie postanowień Regulaminu przez Profesjonalistę, również poprzez niedochowanie obowiązku w nim wskazanym, może pociągnąć za sobą, według dowolnego uznania Addictions, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Profesjonalisty przez Addictions, (b) blokadę dostępu do Konta i uzależnienie korzystania z Serwisu od naprawienia przez Profesjonalistę popełnionych naruszeń lub od udowodnieniabraku dokonania przez niego naruszenia Umowy, (c) blokadę dostępu do Konta i uzależnienie korzystania z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z Usługi Profesjonalisty, (d) blokadę dostępu do Konta na czas wskazany przez Addictions,(e) usunięcie Treści, (f) usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, (g) uniemożliwienie Profesjonaliście dokonania powtórnego założenia Konta.

5.15 Powyższe ma również zastosowanie w przypadku otrzymania przez Addictions wiarygodnej wiadomości albo urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Konta, Treści lub Usług Profesjonalisty, jak również świadczenia Usług Profesjonalisty w sposób urągający obecnie istniejącej wiedzy medycznej, psychologicznej lub psychoterapeutycznej.

5.16 Profesjonalista wyraża zgodę na usuwanie Treści, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem, polityką jakościową i ideą Systemu, naruszają dobre obyczaje lub propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań.

 1. PROFIL PROFESJONALISTY

6.1 Niedozwolone jest tworzenie profili: (a) niespełniających wytycznych jakościowo-technicznych Serwisu albo niezgodnych z celem i przeznaczeniem Systemu;(b) które są niezależne od tożsamości Profesjonalisty, w szczególności zakazane jest tworzenie profili fikcyjnych lub fałszywych; (c) służących do rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej; (d) niezgodny z dobrymi obyczajami lub netykietą; (e) podszywających się za osoby uprawnione do świadczenia Usług Profesjonalisty.

6.2 Tworząc profil i wgrywając zdjęcie lub obraz stanowiący wizerunek, jak również wgrywając inne zdjęcia lub obrazy stanowiące wizerunek za pośrednictwem funkcjonalności Systemu Profesjonalista: (a) zezwala na rozpowszechnianie w ramach funkcjonalności Systemu swojego wizerunku umieszczonego w profilu, jak również oświadcza, iż jestuprawniony do udzielenia takiego zezwolenia, lub (b) zezwala na rozpowszechnianie wizerunków umieszczonych przez siebie w Systemie w celu świadczenia Usług przez Addictions oraz korzystania z funkcjonalności Systemu, jak również oświadcza, iż osoby, których wizerunek przedstawia w Systemie, udzieliły takiego zezwolenia.

6.3 Profesjonalista jestw pełni odpowiedzialny za zdjęcia lub obrazy, które wgrywa za pośrednictwem Systemu.

6.4 Addictions udostępnia funkcjonalności, które umożliwiają Profesjonaliście decydowanie o prywatności lub upublicznieniu wybranych przez niego informacji, zdjęć lub obrazów. W przypadku upublicznienia dany materiał będzie dostępny publicznie lub z ograniczeniami, przez określony lub nieokreślony czas, w zależności od wybranych przez Profesjonalistę ustawień profilu oraz sposobu publikacji danego zdjęcia, informacji lub obrazu.

 1. ZALECENIA I DOKUMENTACJA MEDYCZNA

7.1 W przypadkach wymaganych prawem, Profesjonalista zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do powstrzymania się od świadczenia Usług Profesjonalisty na rzecz anonimowych Użytkowników w takim zakresie, w jakim jest to wbrew przepisom prawa.

7.2 Z uwagi na możliwość przekazywania Zaleceń pomiędzy Profesjonalistami, dokumentacja medyczna powinna być prowadzona niezależnie od Zaleceń zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7.3 W przypadku, gdy dany Użytkownik będzie korzystał w ramach Systemu również z Usług innego Profesjonalisty, Profesjonalista niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie stworzonych w ramach Usług Profesjonalisty Zaleceń dotyczących takiego Użytkownika innemu Profesjonaliście, jeżeli udostępnienie Zaleceń następuje w związku z koniecznością kontynuowania procesów diagnostycznych lub terapeutycznych w ramach Usług Profesjonalistyna rzecz Użytkownika, którego dotyczą Zalecenia oraz jest konieczne w celu zrealizowania świadczenia zdrowotnego. Powyższe dotyczy przekazywania Zaleceń wyłącznie pomiędzy Profesjonalistami będącymi uprawnionymi do przekazywania tego rodzaju Zaleceń uprawnionym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.

7.4 W przypadku, gdy na mocy przepisów prawa, zasad etyki lub zobowiązań umownych, Profesjonalista zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej: zobowiązuje się on do: (a) zgodnego z przepisami prawa oraz rzetelnego prowadzenia takiej dokumentacji; (b) powstrzymania się od świadczenia Usług Profesjonalisty na rzecz Użytkowników anonimowych (korzystających z opcji anonimowego Konta), chyba że przepisy prawa na to pozwalają.

 1. MODEL PREDYKCYJNY

8.1 Profesjonalista w ramach funkcjonalności Serwisu może korzystać z Modelu predykcyjnego, który dostarcza Profesjonaliście określonych informacji o Użytkowniku, w szczególności:

8.1.1 informację o grupie ryzyka wystąpienia nawrotu, do której został zaklasyfikowany Użytkownik;

8.1.2 wysyłanie powiadomień do Użytkownika, iż powinien on skontaktować się z Profesjonalistą, ponieważ zwiększony został poziom ryzyka nawrotu choroby;

8.1.3 informację o procentowym prawdopodobieństwie wystąpienia nawrotu uzależnienia.

8.2 Dostarczane rozwiązanie w postaci Modelu Predykcyjnego ma charakter jedynie pomocniczy oraz wspierający Usługi Profesjonalisty, Profesjonalista nie ma obowiązku korzystania z Modelu i samodzielnie decyduje o możliwości włączenia Modelu w stosunku do Użytkownika, na rzecz którego wykonuje Usługi Profesjonalisty.

8.3 W szczególności za skutki korzystania przez Profesjonalistę z Usługi Modelu predykcyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do Usług Profesjonalisty i Użytkowników, odpowiada wyłącznie Profesjonalista.

8.4 Postanowienia ustępu 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

9.1 Wynagrodzeniem Addictions jest część Opłaty uiszczanej na rzecz Profesjonalisty. Wysokość procentowa potrącanej w ramach Wynagrodzenia Opłaty określona zostanie w Cenniku. Cennik może ulec zmianie, zaś wówczas Profesjonaliście przysługuje możliwość wypowiedzenia Umowy.

9.2 W przypadku włączenia w Usługi Profesjonalisty również Usług w ramach Pakietu, Wynagrodzenie Addictionis pobierane jest w ramach prowizji lub ryczałtowego wynagrodzenia. W każdym przypadku Wynagrodzenie potrącane jest z Opłaty. Profesjonalista wyraża zgodę na potrącenie wynagrodzenia Addictions z Opłaty uiszczanej przez Użytkownika.

9.3 Profesjonalista otrzymuje Opłatę, jeżeli wykonuje Usługi Profesjonalisty zgodnie z Regulaminem.

9.4 W terminie do 48h dni od momentu zakończenia Usługi Profesjonalisty, Użytkownikowi przysługuje prawo wyrażenia opinii o wykonanej Usłudze Profesjonalisty za pośrednictwem funkcji pop-up dostępnej w Systemie, co stanowi jednocześnie gwarancję prawidłowego wykonania Usług Profesjonalisty, na co niniejszym Profesjonalista wyraża zgodę.

9.5 Po ww. terminie, należna Profesjonaliście Opłata pomniejszona o kwotę wynagrodzenia Addictionsmoże zostać przekazana na rachunek bankowy Profesjonalisty w każdym momencie poprzez użycie przez Profesjonalistę przycisku „Wypłać”. Przy czym w przypadku, gdy Profesjonalista we własnym zakresie nie dokona wypłaty zgodnie z treścią zdania poprzedzającego do końca Okresu rozliczeniowego, wówczas należna Profesjonaliście Opłata przelewana jest w sposób automatyczny na rachunek bankowy Profesjonalisty.

 

 1. TREŚCI

10.1 Profesjonalista nie może umieszczać w Systemie Treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra podmiotów trzecich, (b) zawierają wulgaryzmy, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (d) są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.

10.2 Profesjonalista każdorazowo uploadując Treści do Systemu lub w inny sposób korzystając z Treści w ramach Systemu, oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych i pokrewnych do Treści w zakresie uprawniającym go do korzystania i rozporządzania danymi Treściami w ramach Systemu i gwarantuje, że w okresie świadczenia Usług nie utraci ani nie ograniczy tych praw ani też ich w żaden sposób nie obciąży; (b) Treści mogą zostać udostępnione Użytkownikom bez naruszania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych lub jakichkolwiek innych praw.

10.3 W celu rozwijania Systemu, Profesjonalista udziela Addictions nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji z prawem sublicencji do Treści, na następujących polach eksploatacji, chyba że Umowa stanowi inaczej: (a) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby Użytkownicy mogli mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz mogli samodzielnie udostępniać dane treści w ramach Systemu; (b) prawo wprowadzania zmian do Treści; (d) wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym wielokrotne łączenie z innymi utworami.

10.4 Addictions nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Profesjonalistę wadliwych lub błędnych Treści oraz wszelkich innych informacji, treści, danych oraz ich wpływu na wykonanie Umowy.

10.5 Profesjonalista wyraża zgodę na posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, a takżeznakami towarowymi Profesjonalisty przez Addictions w celu reklamy i promocji Systemu, bez ograniczeń terytorialnych, przez czas trwania Umowy.

 1. TECHNICZNA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU

11.1 Addictions podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania swoich Usług, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

11.2 Powyższe nie obejmuje wydarzeń i ich skutków, związanych z: nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowań zewnętrznych w stosunku do Serwisu (oraz Systemu)i pozostających poza kontrolą Addictions; problemami spowodowanymi utratą danych z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty; z niedozwoloną ingerencją Użytkownika lub osób trzecich w Serwis lub System; działaniem Siły Wyższej; Przerwami Technicznymi.

11.3 W sytuacjach niewskazanych powyżej, Profesjonalista powinien dokonać zgłoszenia serwisowego obejmujące co najmniej następujące informacje: (a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej; (b) opis zdarzenia; (c) informacja o części Serwisu, w której przypuszczalnie wystąpiła wada. Przyjęcie zgłoszenia serwisowego zostanie każdorazowo potwierdzone w formie wiadomości e-mail wysłanej do Profesjonalisty na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu serwisowym.

 1. REKLAMACJE

12.1 Profesjonaliście przysługuje prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Profesjonalisty jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana przez Profesjonalistę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@addictions.ai lub adres do korespondencji Addictions. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Addictionsskontaktuje się z Profesjonalistą z prośbą o jej uzupełnienie.

12.2 Addictions ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Profesjonalista otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została wysłana albo na adres, który został podany przez Profesjonalistę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 1. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

13.1 Addictions nie sprawuje bieżącej kontroli ani monitoringu nad materiałami umieszczanymi przez Profesjonalistów i Użytkowników w ramach Systemu ani nad działalnością Profesjonalistów.

13.2 Addictions działa w poszanowaniu dóbr osobistych osób trzecich i praw, w szczególności praw własności intelektualnej. Dlatego, jeżeli Profesjonalista zauważy treść lub inny materiał naruszający prawa Profesjonalisty lub innych Profesjonalistów, Użytkowników czy osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, zobowiązany jest do zawiadomienia Addictions. W ten sam sposób Profesjonalista może również zawiadamiać Addictions o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.

13.3 Powiadomienia dotyczące naruszających prawa materiałów lub zachowań powinny być wysyłane na adres e-mail: hello@addictions.ai. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące Profesjonalistę, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca Serwisu, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.

13.4 W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 13.3. lub urzędowego zawiadomienia, dostęp treści lub danych zostaje uniemożliwiony, a Addictions zawiadomi o tym fakcieProfesjonalistę lub Użytkownika, który umieścił w Serwisie te treści lub dane. Osoba taka ma 24 godziny na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Addictions usuwa taki materiał.

 1. CZAS TRWANIA UMOWY

14.1 Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn, za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie elektronicznej, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż okres ten zostanie przedłużony o czas odpowiadający okresowi na realizację Usług Profesjonalisty już opłaconych przez Użytkowników. W okresie wypowiedzenia Profesjonalista nie może przyjmować zamówień na kolejne Usługi Profesjonalisty.

14.2 Addictions może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym: (a) jeżeli Profesjonalista naruszy w sposób rażący postanowienia Umowy i bezskutecznie upłynie dodatkowy termin, nie krótszy niż 3(trzy) dni robocze od daty doręczenia pisemnego wezwania Stronie do zaniechania/usunięcia stwierdzonego naruszenia; (b) jeżeli Profesjonalista w powtarzający się sposób narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy.

14.3 Z chwilą zakończenia obowiązywania Umowy, Addictions upoważniony jest do nieodwracalnego usunięcia Treści oraz wszelkich danych z Systemu, również powstałych w wyniku realizacji przez Profesjonalistę Usług oraz zamknięcia Konta.

14.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy, wszelkie roszczenia i wynikające z nich obowiązki powstałe przed takim wypowiedzeniem, z zachowaniem wcześniejszych postanowień Umowy zachowują swą ważność dla Stron, chyba że porozumienie Stron stanowi inaczej.

14.5 W przypadku rozwiązania Umowy przez Profesjonalistę, zobowiązuje się on do zrealizowania wszelkich Usług Profesjonalisty opłaconych przez Użytkowników.

 

 1. FEEDBACK

15.1 W przypadku gdy Profesjonalista dostarczy Addictions Feedback, zaś Addictions wykaże zainteresowanie prawami do takiego Feedbacku (o ile jego forma podlega prawu autorskiemu lub prawom własności przemysłowej), Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zawrzeć z Addictions umowę o przeniesienie praw do tego Feedbacku, na wszystkich znanych w dniu podpisania takiej umowy polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: (a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie (b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (d) prawo do dokonywania opracowań utworu, korzystania i rozporządzania opracowaniami, (e) prawo udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nastąpi nieodpłatnie.

15.2 Jeżeli w trakcie trwania Umowy, Addictions samodzielnie ulepszy lub zaktualizuje Serwis, jego nowa wersja zostanie niezwłocznie wdrożona i udostępniona Profesjonaliście. Czas wdrożenia ulepszenia lub aktualizacji Systemu będzie odpowiedni do stopnia zaawansowania i złożoności wprowadzanych zmian technicznych i może wymagać zastosowania Przerwy technicznej.

 1. DANE OSOBOWE

16.1 Strony ustalają, iż administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie prowadzenia Konta (rejestracja Konta, utrzymywanie Konta) i świadczenia usług dzienniczka głodu, dzienniczka uczuć jestAddictions. Profesjonalista zaś jest administratorem danych osobowych Użytkowników będących jego podopiecznymi, w zakresie określonym jego Usługami Profesjonalisty oraz w celu świadczenia Usług Profesjonalisty.

16.2 Profesjonalista jest zobowiązany, w zakresie w jakim jest administratorem danych osobowych Użytkowników, do zrealizowania obowiązku informacyjnego względem Użytkowników za pomocą funkcjonalności Systemu lub w inny dopuszczalny prawem sposób.

16.3 Profesjonalista powierza Addictions przetwarzanie następujących danych osobowych Użytkowników („Dane Osobowe”): adres e-mail, imię i nazwisko Użytkownika, data urodzenia, płeć, numer telefonu i innych danych, w tym danych wrażliwych odnośnie stanu zdrowia, przekazanych przez Użytkownika Profesjonaliście w związku z realizacją Usług Profesjonalisty i w oparciu o uzyskaną przez niego uprzednią zgodę jak również innych danych, które zostały zebrane przez Profesjonalistę w celu realizacji Usług, które nie stanowią szczególnych kategorii danych. Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Addictions w następującym zakresie i celu: (i) świadczenia Usług; (ii) w związku z realizacją przez Addictions prawnie uzasadnionego celu związanego z funkcjonowaniem Systemu i świadczeniem Usług w ramach Systemu (iii) w innym zakresie i w innych celach według wskazówek Profesjonalisty.

16.4 Addictions zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

16.5 Addictions zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające wysoką ochronę danych osobowych, w tym zabezpieczy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zbieraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16.6 Addictions nie odpowiada za legalność przetwarzania pozyskiwanych przez Profesjonalistę danych ani za zgodność jego działania z RODO. Addictions może w tym zakresie przekazać Profesjonaliście wskazówki lub opinię własną, jednak nie jest ona zarówno dla Profesjonalisty, jak i Addictions wiążąca, w szczególności nie rozszerza zakresu Usług i Umowy.

16.7 Addictions gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Usługodawca zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.

16.8 Profesjonalista udostępnia Addictions dane osobowe Użytkowników, których jest administratorem w celu realizacji badań naukowych przez Addictions, w zakresie wszystkich kategorii danych wskazanych w ust. 16.3. powyżej.

16.9 Addictions oświadcza, że posiada inną przesłankę do przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, tj. art. 6 ust. 1 lit. f w przypadku danych zwykłych (uzasadniony interes administratora polegający na rozwoju Systemu oraz sposobu jego działania), zaś w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, art. 9 ust. 1 lit. j, tj. prowadzenie badań naukowych mających na celu rozwój sztucznej inteligencji.

16.10 Addictions zrealizuje obowiązek informacyjny względem Użytkowników, których dane mu udostępniono za pośrednictwem odpowiednich polityk prywatności publikowanych w ramach Systemu.

16.11 Addictions oświadcza, że w przypadku, gdy będzie to konieczne w rozumieniu przepisów prawa, całkowicie lub w pewnym zakresie usunie powierzone mu do przetwarzania dane osobowe po zakończeniu czasu powierzenia przetwarzania.

16.12 Addictions, w zakresie w jakim jest on związany powierzeniem mu przetwarzania danych osobowych przez Profesjonalistę, przetwarza te dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Profesjonalisty. Za polecenie takie uznaje się zawarcie Umowy.

16.13 Addictions zapewnia, że dostęp do danych, które przetwarza w imieniu Profesjonalisty, będą miały tylko osoby, którym Addictions nadało zaktualizowane upoważnieniai które zostały przeszkolone w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych. Addictions zapewnia również, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych jak i sposobów ich zabezpieczenia.

16.14 Addictions udostępnia Profesjonaliście niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz umożliwia Profesjonaliście jako administratorowi danych lub profesjonalnemu audytorowi upoważnionemu przez Profesjonalistę przeprowadzenie odpowiednich audytów, o ile zapowiedź przeprowadzenia takiego audytu zostanie zgłoszona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na co najmniej 7 dni przed dniem planowanego audytu lub kontroli.

16.15 Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Addictions pomaga Profesjonalistom, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Addictions pomaga również Profesjonalistom wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

16.16 Addictionszobowiązuje się zgłaszać Profesjonalistom naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Addictions zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 48 godzin od chwili powzięcia informacji, informować Profesjonalistę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem jego odpowiedzialności jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

16.17 Addictions może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Profesjonalistę danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Systemu lub podejmowania działań koniecznych do realizacji Umowy lub umów zawartych pomiędzy Profesjonalistami a Użytkownikami oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi administratorów, w szczególności: firmie deweloperskiej, firmie rachunkowej, firmie telekomunikacyjnej, firmie dostarczającej system płatności online, dostawcy poczty elektronicznej, firmie dostarczającej system CRM, kancelarii prawnej oraz firmie hostingowej (zgoda ogólna).

16.18 Addictions poinformuje Profesjonalistę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Profesjonaliście tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Usługodawcę innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Profesjonalista wyraził zgodę na zmianę.

16.19 Addictions zobowiązuje się zapewnić, aby postanowienia umowy zawartej z podmiotem, któremu powierza przetwarzanie powierzonych danych osobowych, odzwierciedlały postanowienia dotyczące ochrony danych ustalone pomiędzy Addictions a Profesjonalistą w Regulaminie oraz zalecenia wynikające z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 1. POUFNOŚĆ

17.1 Zarówno Addictions, jak i Profesjonalista będą traktować jako ściśle poufne wszelkie dane, informacje i dokumenty, związane z Użytkownikami(tzw. Informacje Poufne). Za Informacje Poufne uważa się również wszelkie informacje dotyczące Modelu predykcyjnego i sposobu jego działania. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzednio wyraźniej zgody drugiej Strony.

17.2 Zobowiązanie do zachowania poufności i jej ochrony zawarte w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie niezależnie od tego czy Informacje Poufne były przekazane ustnie czy na piśmie czy w innej formie lub postaci.

17.3 Dostęp do Informacji Poufnych mogą mieć wyłącznie osoby, którym takie informacje są potrzebne w celu prawidłowej realizacji celów Umowy oraz które zostały poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz o obowiązkach wynikających z niniejszego punktu Regulaminu.

17.4 Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu dotyczy okresu trwania Umowy, jak i okresu 3 (trzech) lat od daty jej wygaśnięcia wskutek rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia bądź wskutek upływu terminu, na jaki ją zawarto.

17.5 Profesjonalista wyraża zgodę na wykorzystanie przez Addictions materiałów przygotowanych na podstawie poszczególnych Umów zawartych w oparciu o Regulamin do celów promocyjnych Addictions (w szczególności portfolio), z zastrzeżeniem, że materiały te nie będą ujawniać informacji poufnych Profesjonalisty i Użytkowników.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

18.1. Profesjonaliście przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem następujących zasad: (a) Addictions nie będzie odpowiedzialne za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej, za utracone korzyści oraz szkody niepozostające w bezpośrednim normalnym związku przyczynowym z jego działaniem lub zaniechaniem, (b) Addictions nie odpowiada za zastrzeżenia lub roszczenia Użytkownika wobec realizacji Usług Profesjonalisty, (c) Addictions nie ponosi odpowiedzialności za jakość ani skutki rozpowszechnienia Treści, (d) Addictions nie ponosi odpowiedzialności za sposób używania Systemu przez Użytkowników, ani ich zachowania wobec Profesjonalisty, (e) Addictions nie będzie odpowiedzialneza działanie złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Systemu, w tym Serwisulub Modelu predykcyjnego, (f) Addictions nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wyniki Modelu predykcyjnego, (g) Addictions nie ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z udostępniania przez Profesjonalistę loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim, (h) Addictions nie będzie odpowiedzialny za sposób, w jaki Profesjonalista korzysta z Serwisu, w tym Modelu predykcyjnegooraz innych Usług.

18.2. W przypadku, gdy przeciwko Addictions wystąpi osoba trzecia lub Użytkownik z roszczeniem dotyczącym Treści lub Usług Profesjonalisty, Profesjonalista zobowiązuje się: (a) zwolnić Addictions z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw, (b) pokryć poniesione przez Addictions koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, (c) pokryć koszty poniesione przez Addictions w związku z podniesieniem przez osobę trzecią lub Użytkownika roszczeń (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów obsługi prawnej, chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione.

18.3. Bez ograniczeń dla odpowiedzialności Addictions dotyczących rozpowszechnienia Informacji poufnych, całkowita łączna odpowiedzialność Addictions z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest w każdym wypadku do równowartości Wynagrodzenia netto Addictions, jakie ten otrzymał od Profesjonalisty do dnia powstania roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

18.4. Jakiekolwiek zaniechanie Addictions w realizowaniu swoich praw albo roszczeń lub w egzekwowaniu ścisłego wykonywania któregokolwiek z postanowień Umowy, nie może być traktowane jako zrzeczenie się lub ograniczenie jakiegokolwiek prawa lub uprawnienia Addictions.

18.5. Ponadto Profesjonalista oświadcza, że jest świadomy, że:

18.5.1. Addictions nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnym oraz nie posiada fachowej wiedzy w zakresie sposobu świadczenia Usług Profesjonalisty;

18.5.2. Usługi dostarczane w ramach funkcjonalności Serwisu nie stanowią i nie mają zastąpić lub być alternatywą dla jakichkolwiek usług świadczonych przez Profesjonalistę, stanowią jedynie dodatkowe narzędzie Profesjonalisty mające na celu wspieranie Użytkowników w terapii uzależnień;

18.5.3. Profesjonalista jako podmiot uprawniony i posiadający fachową wiedzę, samodzielnie i na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o sposobie i zakresie korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności w odniesieniu do Usług Profesjonalisty.

 1. SIŁA WYŻSZA

19.1. W okresie działania Siły wyższej realizacja prac i obowiązki Strony, w zakresie objętym działaniem Siły wyższej, ulegają zawieszeniu. Zawieszenie dotyczy również odpowiedzialności Stron za niedopełnienie obowiązków umownych.

19.2. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zaistnieniu przypadku Siły wyższej.

 1. ZMIANA REGULAMINU

20.1. Addictions zachowuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi drogą elektroniczną.

20.2. Profesjonaliści zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem zmienionej treści Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na adres Profesjonalisty.

20.3. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy wraz z zakończeniem Okresu rozliczeniowego, nowy Regulamin obowiązuje Profesjonalistę i stosuje się je do Umowy wraz z początkiem następnego Okresu rozliczeniowego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Kontakt i sposób porozumiewania się między Addictions a Profesjonalistą: telefonicznie: 736 859 085;

mailowo:hello@addictions.ai;listownie: Addictions.ai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa.

21.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

21.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Umowami podlegają polskim sądom powszechnym. Strony dołożą wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z Umowy lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez Strony w terminie jednego miesiąca, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Addictions.

21.4. Data wejścia w życie Regulaminu 11.03.2020 r.

Pamiętaj, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy i czujesz, że możesz zrobić sobie krzywdę, zadzwoń niezwłocznie pod 112 – bezpłatny numer alarmowy!