Polityka prywatności dla profesjonalisty - Helping Hand

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU HELPING HAND

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem SerwisuHelpingHand(„Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem przekierowanych przez Profesjonalistędanych osobowych jest Addictions tj. Addictions.ai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 5213881441, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych.

1.2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email: hello@addictions.ai.

1.3. Administrator wyznaczył również inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@addictions.ai.

  1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych Profesjonalistów może dotyczyć imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nazwy użytkownika, adresu IP komputera, wizerunku, numeru telefonu,numeru NIP, geolokalizacji, adresu do korespondencji, adresu wykonywania działalności gospodarczej lub wykonywania praktyki lekarskiej, wykształcenia, przebytych szkoleń, numeru certyfikatu lub prowadzonej praktyki, doświadczenia zawodowego, numer konta bankowego .

2.3. Dane osobowe Profesjonalistów będą przetwarzane na podstawie niżej wskazanych przepisów oraz w następujących celach:

2.3.1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2.3.2. realizacji Umów w zakresie w jakim Addictions świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy);

2.3.3. podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Addictions, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas dobrowolna zgoda Profesjonalisty) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Addictions polegający na informowaniu o świadczonych usługach);

2.3.4. weryfikacji doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz kwalifikacji Profesjonalistów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Addictions polegający na dopuszczenia do korzystania z Systemu jedynie takich osób, które posiadają odpowiednie kompetencje do świadczenia Usług Profesjonalistów).

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne, uniemożliwi świadczenie Usług przez Addictions, ze szczególnym uwzględnieniem usługi rejestracji Konta.

2.5. Dane osoboweProfesjonalistów będą przetwarzane przez okres:

2.5.1. odpowiedni dla wykazania przez Addictions prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.5.2. w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez Profesjonalistę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych Profesjonalistów w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.

2.6. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.7. Addictions w niektórych sytuacjach może przekazywać dane Profesjonalistów do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, na podstawy tarczy prywatności UE-USA. W takim wypadku Addictions podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Profesjonalistów i będzie przekazywać dane osobowe Profesjonalistów tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Addictions może powierzać przetwarzanie danych osobowych Profesjonalistów podmiotom trzecimw celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonowania Systemu, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych osobowych Profesjonalistów mogą być: hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma obsługująca technicznie Addictions, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, operator płatności [inne?].

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Addictions mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3. Każdy podmiot, któremu Addictions powierza do przetwarzania dane osobowe Profesjonalistów, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Profesjonalistów w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Addictions.

3.4. Udostępnienie danych osobowych Profesjonalistów podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Profesjonaliście przysługuje prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na temat Profesjonalisty zarówno z systemu należącego do Addictions, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Addictions, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Addictionsna temat Profesjonalisty, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Addictions dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Addictionszgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Addictions do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. INNE DANE

5.1. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Profesjonalisty – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Profesjonalistę, jeżeli Profesjonalista wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Profesjonalisty, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Profesjonalisty, ale określa jego aktywności.

  1. BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Addictions stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Profesjonalistów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2. Addictionswdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

6.3. Jednocześnie Addictions wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Profesjonalisty szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem dodanych Profesjonalisty, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Profesjonalista powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Addictions rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

  1. COOKIES I IDENTYFIKATORY PROFESJONALISTY

7.1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Addictions korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Profesjonalisty, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Profesjonalista korzysta z Serwisu– są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.

7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Profesjonalisty. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

7.4. Cookies strony internetowej są bezpieczne dla urządzenia Profesjonalisty, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Addictions nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Addictions) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

7.6. Profesjonalista może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

7.7. Przede wszystkim Profesjonalista może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.

7.8. Profesjonalista może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9. Addictions wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści w Serwisie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

7.10. Addictions wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

Google Analytics

Google Adwords

Apple SearchAds

Facebook Ads

Cel zapisania:

zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore

działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu

7.11. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Profesjonalista.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 11.03. 2020 r.

Pamiętaj, jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy i czujesz, że możesz zrobić sobie krzywdę, zadzwoń niezwłocznie pod 112 – bezpłatny numer alarmowy!