Metodologia badań psychologicznych

Metodologia

Czym jest zdrowie?

Według Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie to nie tylko brak choroby, ale dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny – dobre samopoczucie (wellbeing)”. Oznacza to potrzebę osiągnięcia dobrostanu w sferze somatycznej (funkcjonowanie organizmu), emocjonalnej i społecznej (m. in. satysfakcja z pełnienia życiowych ról, relacji rodzinnych, relacji w pracy)”. Patrząc na człowieka holistycznie, potrzebujemy zadbać o różne elementy życia, które się składają na dobrostan człowieka. Jego wzrastanie, przyjmowanie wiedzy, rozwój osobisty, leczenie (psychoterapia).

Stworzyliśmy platformę w której staramy się odpowiedzieć na potrzeby współczesnego człowieka.

co chcemy osiągnąć

Dobrostan

Dobrostan to nie tylko stan braku choroby, ale także umiejętność czerpania radości z życia. Aby go osiągnąć, trzeba na niego pracować, poznawać siebie, dbać o swój umysł i ciało oraz stały rozwój.

W Helping Hand bazujemy na wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Czerpiemy z zasobów wszystkich działów psychologii tj. ogólnej, rozwojowej i społecznej.

Opierając się także na założeniach ogólnej teorii systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego kierujemy się zasadą ekwipotencjalności (przyczyny wywodzące się z tego samego źródła mogą powodować różne skutki) i ekwifinalności (różnymi drogami można osiągnąć ten sam cel). Dlatego nasze działania biorą pod uwagę różne formy wsparcia psychologicznego służące osiągnięciu dobrostanu psychicznego.

celem pomocy psychologicznej jest

dostarczenie możliwości zaspokojenia aktualnych potrzeb
lub dążeń osobie poszukującej wsparcia.

Poradnictwo psychologiczne (counseling)

Poradnictwo
psychologiczne
(counseling)

Interwencja kryzysowa

Interwencja
kryzysowa

wsparcie społeczne i psychospołeczne

Wsparcie społeczne
i psychospołeczne

psychoedukacja

Psychoedukacja

pomoc w rozwoju

Pomoc
w rozwoju

Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia
psychicznego

psychoterapia

Psychoterapia

Pielęgnowanie swojej kondycji psychicznej to ważny element profilaktyki zdrowotnej. Warto, aby stał się nieodłącznym elementem stylu życia. Udostępniając pracodawcom i użytkownikom platformę Helping Hand, chcemy im ułatwić to zadanie.

Na co stawiamy?

Psychoedukacja

Psychoedukacja stanowi podstawową interwencję terapeutyczną w nowoczesnym leczeniu wszystkich zaburzeń psychicznych.

  • Zwiększa świadomość własnych zasobów i trudności
  • Zapewnia konkretne informacje o problemie
  • Oferuje praktyczne narzędzia aby poradzić sobie z problemem
  • Rozwój osobisty/wsparcie w rozwiązywaniu problemów
  • Dzięki zdobytej wiedzy umożliwia zmniejszenie poczucia lęku, lepiej sobie radzić z depresją czy uzależnieniami
  • Zwiększa odporność na stres poprzez nabycie nowych umiejętności radzenia sobie i rozwiązywania problemów

Konsultacje

Mamy zespół doświadczonych terapeutów, którzy dbają o wysoki poziom merytoryczny treści oraz spotkań z użytkownikami. Dzięki nim dostarczamy sprawdzone materiały, oparte o wieloletnie doświadczenia naszych ekspertów. Terapeuci pracujący przy platformie Helping Hand dzielą się z użytkownikami swoją wiedzą, udzielają rzetelnych odpowiedzi na pytania, a także udzielają wskazówek, jak sobie radzić z konkretnymi problemami.

Psychoterapia

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji. Najbliższa naszej pracy jest ta sformułowana w książce pt. „Psychoterapia” pod redakcją prof. Lidii Grzesiuk:

„Szeroka definicja psychoterapii, którą rozumiemy jako specjalistyczną metodę leczenia, polegającą na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych, wykorzystujących kompetencje psychoterapeuty, w procesie niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychogennymi (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości) oraz takimi które mają psychologiczne konsekwencje.”

Rodzaje psychoterapii:

indywidualna, grupowa, rodzin/par

CELEM PSYCHOTERAPII jest ZMIANA polegająca na usunięciu zaburzeń przeżywania, zaburzeń czynności narządów ciała czy zachowania jednostki oraz przyczyn tych zaburzeń.

nurt

poznawczo-behawioralny

Jest oparty z jednej strony na koncepcjach m.in. Aarona Becka, Alberta Ellisa, (aspekcie poznawczym) z drugiej natomiast na teoriach I.Pawłowa, B.Skinnera i C.Hulla (aspekcie behawioralnym). Z ich sposobu myślenia o zachowaniu jednostki wyłoniła się metoda leczenia, która główny nacisk kładzie na myślenie człowieka, o sobie samym i o świecie, oraz na jego zachowanie, które z tego sposobu myślenia wynika.

Terapeuci poznawczo-behawioralni uważają, że reakcję emocjonalną wywołuje nie sytuacja, ale nasz sposób myślenia o niej. Koncentrują się przede wszystkim na skutkach dysfunkcjonalnego sposobu myślenia oraz zachowań, które danej osobie i jej otoczeniu sprawiają cierpienie. Terapeuta pomaga identyfikować schematy poznawcze i kluczowe przekonania, tkwiące u podstaw automatycznych myśli, i zastąpić je bardziej adaptacyjnymi. To terapia krótkoterminowa, choć może być także realizowana w procesie długoterminowym jeśli zachodzi taka potrzeba.

Najnowsza, trzecia fala CBT wzbogaciła dotychczasowe zdobycze psychoterapii o skupienie uwagi na m.in.: podkreśleniu znaczenia relacji terapeutycznej, związków emocjonalnych, duchowości, wyznawanych wartości czy technikach uważności (mindfulness).

nurt

humanistyczny

Psychoterapia humanistyczna uwzględnia w swoim podejściu czynniki specyficznie ludzkie, takie jak poczucie autonomii i sensu życia, system wartości, dążenie do samorealizacji i życiowej twórczości. W tym nurcie zaburzenia są traktowane jako deficyty rozwoju osobowości, wynikające z braku zaspokojenia ważnych potrzeb psychicznych: miłości i akceptacji.

Celem psychoterapii jest stworzenie warunków, w których możliwe będzie zaspokojenie uniwersalnej potrzeby samorealizacji i samoakceptacji, przeżycie korektywnych doświadczeń emocjonalnych i poszerzenie świadomości własnych życiowych wyborów i  wartości. Czynnikiem leczącym w tym nurcie jest relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, empatii i autentyczności terapeuty. Terapia ukierunkowana jest na „tu i teraz” oraz przyszłość.

nurt

systemowy

Psychoterapia systemowa to grupa szkół terapeutycznych inspirowanych ogólną teorią systemów, wykorzystywanych głównie do terapii rodzin i par. Celem terapii jest zmiana systemu, a nie jednostki. Aby zrozumieć problemy jednej osoby, trzeba zwrócić uwagę na mechanizm sprzężeń zwrotnych funkcjonujących w systemach społecznych, do których ta osoba przynależy.

Terapeuta analizuje istniejące w rodzinie zależności cyrkularne. Ujęcie cyrkularne zakłada, że jedno zjawisko prowadzi do drugiego, które następnie wpływa na jeszcze inne zjawisko. W ten sposób powstaje mechanizm błędnego koła.

nurt

integratywny

Psychoterapia w nurcie integratywnym to podejście eklektyczne, łączące wiele podejść terapeutycznych, pozwalające terapeucie jak najlepiej dostosować się metodami pracy do potrzeb i problemów klienta/pacjenta. Terapia ta zyskuje na popularności, ponieważ badania wykazują, że nie jest możliwe wyjaśnienie wszystkich problemów pacjenta pracując tylko w jednym nurcie. Może być krótko- lub długoterminowa.

nurt

psychodynamiczny

Wywodzi się z psychoanalitycznej koncepcji Z. Freuda, która wyjaśnia mechanizmy powstawania zaburzeń neurotycznych. Ten rodzaj terapii odwołuje się do nieświadomych konfliktów wewnętrznych między instancjami psychicznymi (id, ego, superego), uruchamiających mechanizmy obronne.

Bazą pracy jest założenie, że doświadczenia z dzieciństwa kształtują funkcjonowanie dorosłej osoby, a nieświadome impulsy kierują zachowaniem (nadają mu dynamiki). Terapeuta uświadamia je poprzez rozmowę, oferuje interpretacje oraz tworzy bezpieczną atmosferę, by porzucić stosowane do tej pory mechanizmy obronne. W ten sposób umożliwia pacjentowi wgląd w mechanizmy jego funkcjonowania. Terapia odbywa się w kontakcie bezpośrednim. Podczas leczenia ważnym obszarem pracy jest analiza relacji między pacjentem a terapeutą. Jest to terapia długoterminowa.

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień oferuje leczenie osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz zachowań (hazard, zakupy, internet czy seks). Prowadzona jest głównie w oparciu o nurt CBT. W terapii stostuje się psychoterapię indywidualna, grupową oraz psychoedukację. Poprzez tę ostatnią dostarcza się pacjentowi wiedzy na temat jego choroby, jej mechanizmów oraz skutków emocjonalnych i fizycznych.

Terapia wyposaża pacjenta/klienta w konkretne narzędzia do radzenia sobie z utrzymaniem abstynencji oraz radzeniu sobie z problemami w konstruktywny sposób. Pozwala lepiej rozumieć swoje emocje i zachowania, wspiera motywację do leczenia. Ważnym aspektem zdrowienia jest korzystanie z grupy wsparcia, w której uczestniczą osoby z tymi samymi problemami.

Jak działamy?

Cztery kroki na drodze do dobrostanu

1. Psychoedukacja

Umożliwia osobom zwiększenie świadomości własnych zasobów, trudności i stanowi źródło wiedzy o zdrowiu psychicznym.

Dla kogo?

Dla osób ciekawych siebie i innych, poszukiwaczy wiedzy i mądrości, dążących do samoświadomości.

Z jakich narzędzi możesz skorzystać w HH?

baza wiedzy
baza artykułów
webinary

2. Rozwój osobisty

To dalsze pogłębianie wiedzy w ramach rozwoju osobistego. Zdobędziesz narzędzia niezbędne do radzenia sobie z konkretnymi problemami.

Dla kogo?

Dla osób chcących zdobyć konkretne umiejętności psychospołeczne, które pozwolą im lepiej funkcjonować w codziennym życiu.

Z jakich narzędzi możesz skorzystać w HH?

materiały wideo
warsztaty
webinary

3. Konsultacje

Dają możliwość weryfikacji i pogłębienia dotychczas zdobytej wiedzy i stosowanych narzędzi u fachowego źródła – doświadczonego, służącego radą terapeuty.

Dla kogo?

Dla osób mierzących się z konkretnymi problemami, którzy potrzebują skutecznych narzędzi.

Z jakich narzędzi możesz skorzystać w HH?

czaty
zadaj pytanie terapeucie
konsultacje indywidualne ze specjalistą

4. Psychoterapia

To profesjonalna metoda leczenia dla osób cierpiących na zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, trudności emocjonalne i inne problemy natury psychologicznej.

Dla kogo?

Dla osób zmagających się z depresją, lękami, uzależnieniami, problemami emocjonalnymi, problemami w relacjach, będących w kryzysie oraz innymi kłopotami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.

Z jakich narzędzi możesz skorzystać w HH?

psychoterapia online

Napisz do nas i zaproś zmiany do swojego życia.

Zakres oferty

Kwestionariusz/autoankieta w każdej kategorii 

Wyjątkowe webinary i warsztaty

Sugerowane treści na podstawie wyników ankiet

Wiadomości do terapeuty

Filmy edukacyjne i wywiady z terapeutami

Baza terapeutów

Baza fachowych tekstów z poradami

Umawianie wizyt online

Czaty z terapeutami

Psychoterapia online