Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy Helping Hand. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Platformy, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Platformy dostarczane są i świadczone przez HH24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „HH24”, „my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tadeusza Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa, o numerze KRS: 0000812056, NIP: 5213881441, o kapitale zakładowym w wysokości 100 068,00 zł.

Każda osoba, która chce korzystać z Platformy, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki świadczenia Usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy (za pośrednictwem Platformy), a także – na Twoje żądanie – w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Szczegółowe zasady korzystania z Usług dostępne są w dedykowanych zakładkach Platformy. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Platforma ma na celu dostarczenie treści psychoedukacyjnych (materiały video, artykuły, webinary i warsztaty) oraz ułatwić kontakt każdemu Użytkownikowi Platformy z psychologami, psychoterapeutami lub innymi osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę do prowadzenia konsultacji lub/i terapii psychologicznej.

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

Baza wiedzy udostępniane w ramach Platformy treści, w szczególności w postaci artykułów, materiałów wideo, instrukcji, wskazówek i porad dotyczących zdrowia psychicznego i dobrostanu, oraz jakości życia, których zakres oraz treść są różne w zależności od funkcjonalności Platformy udostępnionych Użytkownikowi;
Konto Użytkownika indywidualnie wydzielona Użytkownikom część Platformy, która umożliwia korzystanie z dostępu do Platformy i świadczonych poprzez Platformę Usług;
Platforma serwis internetowy Helping Hand znajdujący się pod adresem hh24.pl, którego właścicielem i administratorem jest HH24, za pośrednictwem którego możliwe jest korzystanie z Usług przez Użytkowników na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo, jak i ochronę prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem: www.hh24.pl/polityka-prywatnosci-dla-uzytkownika;
Profesjonalista podmiot posiadający fachową wiedzę i uprawniony zgodnie z przepisami prawa do świadczenia Usług Profesjonalisty;
Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy;
Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez HH24, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Platformy;
Usługi Profesjonalisty usługi świadczone przez Profesjonalistę drogą elektroniczną poprzez funkcjonalności Platformy, w zakresie określonym wybranym rodzajem Usługi Profesjonalisty, wspierające Użytkowników w terapii;
Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem korzysta z Platformy.
Voucher narzędzie (reprezentowane przez kod alfanumeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Usług oferowanych w Platformie, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej przyporządkowanej do danego kodu.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
  2. Nie zamieszczamy na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
  3. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Platformy w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jej funkcjonowanie.
 1. PLATFORMA
  1. Korzystanie z Usług dostarczanych na Platformie jest możliwe, o ile Twój komputer, tablet lub telefon spełnia łącznie następujące minimalne wymagania techniczne: (i) posiada dostęp do Internetu, (ii) umożliwia uruchomienie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge i używana wersja przeglądarki jest nie starsza niż jeden rok.
  2. Na podstawie Umowy, udzielamy Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Platformy na Twój własny, osobisty i niekomercyjny użytek i wyłącznie w ramach funkcjonalności Platformy, bez prawa sublicencji. Żadne z uprawnień, wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub dorozumiane, nie przenosi na Ciebie ani na żadną osobę trzecią, żadnych praw własności intelektualnej należących do HH24. Licencja ta udzielana jest Ci wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i trwa przez cały czas posiadania przez Ciebie Konta. O ile nie wskazano inaczej, do wszelkich późniejszych wersji, aktualizacji lub innych uzupełnień funkcjonalności Platformy, będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu.
  3. HH24 udostępnia Platformę w celu umożliwienia Ci zawierania umów o świadczenie Usług Profesjonalisty z Profesjonalistami, nie jest jednak stroną tych umów. Wszyscy Profesjonaliści korzystają z Platformy we własnym imieniu oraz na własny rachunek i nie są związani z HH24 w zakresie innym niż umowa współpracy, umożliwiając im korzystania z Platformy w celu świadczenia Usług Profesjonalisty.
  4. HH24 jest uprawniona do zmiany elementów i funkcjonalności Platformy lub Usług, co nie będzie stanowić zmiany Umowy, przy czym HH24 zobowiązuje się, że nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.
  5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Platformy i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im podstronach internetowych lub zakładkach.
 1. KONTO
  1. Aby korzystać z Usług musisz mieć dostęp do Platformy poprzez aktywne Konto. W tym celu dopełniasz procedury rejestracji za pośrednictwem Platformy, wskazując stosowny login i hasło. Aktywacja Konta Użytkownika oznacza automatyczne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i z Polityką Prywatności, na podstawie której HH24 przetwarza Twoje dane osobowe.
  2. Bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje dane, wprowadzając je na Konto Użytkownika.
  3. Możesz usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie nam wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta). Usunięcie Konta jest tożsame z rezygnacją z korzystania z Usług i nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń wobec HH24 z tego tytułu.
  4. Jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się na Twoim Koncie, jak i za jego pośrednictwem. W przypadku, gdy udostępnisz dostęp do swojego Konta osobom trzecim, bierzesz za to pełną odpowiedzialność. Jeżeli zauważysz, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z Twojego Konta, niezwłocznie poinformuj o tym HH24. Konto jest niezbywalne.
  5. Zobowiązujesz się, że za pomocą Usług, w ramach Platformy, nie będziesz: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników; (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub HH24; (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa; (d) traktować informacji dostarczanych w ramach Bazy wiedzy wbrew postanowieniom ust. 5 Regulaminu; (e) używać Platformy oraz Usług do celów innych niż są one przeznaczone, przez co rozumie się wspieranie Użytkowników w terapii; (f) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić wykonywanie Usług Profesjonalisty, w szczególności poprzez korzystanie z Usług, w tym z Usług Profesjonalistów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  6. Zawinione przez Ciebie naruszenie praw do Platformy, Usług albo naruszenie Regulaminu może spowodować jedną lub kilka z następujących reakcji HH24: (a) wystosowanie ostrzeżenia do Użytkownika; (b) blokada dostępu do Konta; (c) usunięcie Konta; (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
 1. PROFIL, DANE UŻYTKOWNIKA
  1. Nie jesteś zobowiązany udostępniać swoich danych osobowych, korzystając z Konta. W tym celu możesz dodać w ramach funkcjonalności Konta pseudonim (nick), który będzie widoczny dla innych Użytkowników oraz Profesjonalistów w ramach korzystania przez Ciebie z Usług.
  2. Korzystając z Usług, nie możesz: (a) podszywać się pod osoby trzecie; (b) rozsyłać spamu lub informacji handlowej; (c) postępować niezgodnie z dobrymi obyczajami lub netykietą; (d) postępować niezgodnie z ideą lub celem Platformy.
  3. Jesteś uprawniony do posiadania anonimowego Konta w ramach Platformy. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez HH24 jedynie w takim zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa przy świadczeniu Usług, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną.
  4. Niepodanie adresu email w ramach Konta uniemożliwi Ci korzystanie z niektórych Usług, w tym na przykład otrzymywanie newslettera od HH24 lub przypomnienie zapomnianego hasła do Konta.
 1. BAZA WIEDZY
  1. HH24 udostępnia w ramach funkcjonalności Platformy Bazę wiedzy.
  2. Wszelkie treści zawarte w Bazie wiedzy mają charakter wyłącznie informacyjny i egzemplifikacyjny, w żadnym wypadku nie stanowią, a także nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dla porady terapeutycznej, diagnozy lub programu leczenia jakichkolwiek dolegliwości.
  3. Przystępując do korzystania z Platformy, oświadczasz, że nie będziesz podejmować decyzji ani działań czy też zaniechań całkowicie lub chociażby częściowo na podstawie Bazy wiedzy, zaś w przypadku takiej potrzeby, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji skontaktujesz się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę.
  4. Pamiętaj, że podmioty tworzące materiały edukacyjne w ramach Bazy wiedzy nie znają Twojego stanu zdrowia, nie posiadają wiedzy dotyczącej funkcjonowania Twojego organizmu, ani nie znają historii Twojej ewentualnej choroby. W żadnym przypadku nie powinieneś więc polegać wyłącznie na informacjach dostarczanych w ramach Bazy wiedzy, a wszelkie kwestie dotyczące Twojego stanu zdrowia powinieneś każdorazowo konsultować osobiście. Niniejszym oświadczasz, że wszelkie decyzje dotyczące Twojego stanu zdrowia podejmujesz na podstawie porady i diagnozy udzielonej Ci osobiście przez wykwalifikowaną osobę.
  5. Niektóre z Usług dostępnych w ramach Bazy wiedzy mogą być świadczone za pośrednictwem programów i narzędzi podmiotów trzecich, w tym w szczególności Click Meeting lub Microsoft Teams, do których Użytkownik jest odsyłany poprzez Platformę po rozpoczęciu korzystania z danej Usługi i dostęp do których może wymagać podanie adresu email. HH24 nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów podmiotów trzecich.
  6. Postanowienia ust. 2.2. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 1. PROFESJONALIŚCI I USŁUGI PROFESJONALISTY
  1. Szczegółowe warunki i zakres świadczonych Usług Profesjonalistów określa każdorazowo Profesjonalista przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Profesjonalisty, w szczególności w ramach stosownego kontraktu pomiędzy Tobą a Profesjonalistą, jeżeli jego zawarcie wymagane jest przepisami prawa obowiązującymi Profesjonalistę.
  2. Profesjonalista ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom najwyższej jakości Usług Profesjonalisty.
  3. HH24 nie zatrudnia Profesjonalistów, nie pełni nad nimi kontroli ani nadzoru.
  4. HH24 wyłącznie udostępnia Profesjonalistom Platformę oraz jej poszczególne funkcjonalności, które pozwalają Profesjonalistom świadczyć Usług Profesjonalisty za pośrednictwem Platformy. HH24 nie ponosi odpowiedzialności za zakres i jakość Usług Profesjonalistów, w tym za skutki korzystania przez Użytkowników z Usług Profesjonalistów.
  5. HH24 będzie informować Użytkowników o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność terminowego wykonywania Usług przez danego Profesjonalistę za pośrednictwem funkcjonalności Platformy (np. zmiana terminu umówionej Usługi Profesjonalisty).
  6. W ramach Usług Profesjonaliści nie wystawiają oficjalnej diagnozy, nie przepisują e-recept oraz nie wydają zwolnień lekarskich.
  7. Usługi Profesjonalisty mogą być realizowane za pośrednictwem programów podmiotów trzecich, w tym Microsoft Teams, do których Użytkownik jest odsyłany poprzez Platformę po rozpoczęciu Usługi Profesjonalisty. HH24 nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów podmiotów trzecich.
  8. Płatność za Usługi Profesjonalistów odbywa się zgodnie z zasadami, na podstawie których dany Użytkownik korzysta z dostępu do Platformy. Płatności dokonywane samodzielnie przez Użytkownika realizowane są poprzez funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie – operatorów płatności, w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186.
 1. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI PROFESJONALISTY DOKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Ceny Usług Profesjonalisty, za które Użytkownik dokonuje opłaty samodzielnie, podane są w cenniku Usług Profesjonalisty dostępnym na stronie informacyjnej wybranego Profesjonalisty dostępnej na Platformie. Cena wyrażona jest zawsze w kwocie brutto i zawiera wszystkie podatki, w tym podatek VAT.
  2. Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranej Usługi Profesjonalisty, Użytkownikowi zostanie przedstawione do akceptacji podsumowanie zawierające zakres takiej Usługi Profesjonalisty, jej czas oraz całkowitą wysokość ceny należnej za tę Usługę Profesjonalisty. Niniejsze stanowi ofertę i w chwili aktywowania przez Użytkownika przycisku “Zapłać teraz”, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Profesjonalisty. Szczegółowy zakres umowy o świadczenie Usługi Profesjonalisty zależy od wyborów dokonanych przez Użytkownika w ramach zamawiania Usługi Profesjonalisty.
  3. Płatność jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez zewnętrznego operatora płatności, tj. niezależnego do HH24 podmiotu.
  4. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności zgodnie ze złożonym zamówieniem niezwłocznie po jego złożeniu.
  5. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Usługi Profesjonalisty na 24 (dwadzieścia cztery) lub mniej godzin od zaplanowanego terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi Profesjonalisty, ustalonego za pośrednictwem funkcjonalności Platformy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny zamówionej przez niego Usługi Profesjonalisty i nie jest uprawniony do żądania zwrotu całości lub części tej ceny.
  6. HH24 nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów operatora płatności i innych podmiotów trzecich.
  7. Wysokość cen wynikająca z cennika Usług Profesjonalisty jest każdorazowo dostępna dla Użytkownika za pośrednictwem funkcjonalności Platformy. Zmiana cennika przez Profesjonalistę po zamówieniu Usługi Profesjonalisty przez Użytkownika pozostaje bez wpływu na wysokość ceny tej zamówionej Usługi Profesjonalisty.
  8. Voucher może być wykorzystany do zakupu Usług ma Platformie o minimalnej kwocie równej jego nominalnej wartości. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera różnica nie jest zwracana. Jeżeli kwota zamówionych towarów jest wyższa niż wartość vouchera różnicę należy dopłacić w wybrany przy składaniu zamówienia sposób.  Vocuher może być wykorzystany w ramach płatności wyłącznie za jedno zamówienie. Nie ma możliwości zamiany voucherów na ekwiwalent pieniężny.
 1. FAKTURY
  1. W celu otrzymania faktury VAT związanej z nabyciem Usługi Profesjonalisty należy skontaktować się z HH24 przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres e-mail hello@hh24.pl.
  2. Po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8.1. powyżej, HH24 niezwłocznie skontaktuje się z Profesjonalistą zobowiązanym do wystawienia faktury VAT za daną Usługę i niezwłocznie po jej uzyskaniu faktura zostanie przesłana na wskazany adres email.
  3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8.1. powyżej, należy wskazać wszelkie swoje dane konieczne do wystawienia faktury VAT. W przypadku nieprzesłania wymaganych prawem danych, HH24 skontaktuje się z Tobą w celu ich uzupełnienia.
  4. Faktury VAT będą wystawiane nie później niż w terminach wynikających z przepisów prawa.
  5. Wysyłając prośbę o wysłanie faktury, o której mowa w ust. 8.1. powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie oraz doręczenie faktury elektronicznej bez podpisu odbiorcy na wskazany przez siebie adres e-mail lub za pośrednictwem funkcjonalności Platformy.
 1. REKLAMACJE
  1. Masz prawo do złożenia reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy w tym świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag odnośnie Platformy czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@hh24.pl lub adres miejscowy do korespondencji HH24. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o podanie dodatkowych informacji.
  2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI
  1. HH24 działa w poszanowaniu dóbr osobistych osób trzecich i praw Użytkowników Platformy i Profesjonalistów. Dlatego, jeżeli zauważysz działania naruszające prawa Twoje lub innych Użytkowników czy osób trzecich, w tym niedozwolone działania Profesjonalisty, koniecznie zawiadom o tym HH24. W ten sam sposób możesz również zawiadamiać HH24 o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.
  2. Powiadomienia dotyczące zachowań naruszających prawo powinny być wysyłane na adres e-mail: hello@hh24.pl. W celu usprawnienia procedury rozpatrywania zgłoszeń, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące Użytkownika, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż ten z którego wysyłane jest powiadomienie; (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo lub postanowienia Regulaminu one naruszają; (c) wskazanie miejsca Platformy, w którym zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.
  3. W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 10.2. lub innego urzędowego zawiadomienia dotyczącego naruszenia prawa lub Regulaminu, dostęp do treści lub danych zachowań będących ich przedmiotem w ramach Platformy zostaje uniemożliwiony, a HH24 zawiadamia o tym fakcie Użytkownika, który takie treści zamieścił lub dopuścił się takich zachowań. Użytkownik taki ma 24 godziny na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, HH24 usuwa taki materiał, a w przypadku istotnie naruszających prawo zachowań – usuwa Konto, za pośrednictwem którego umieszczono dane treści lub dopuszczono się danych zachowań.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. HH24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawinionych przez Ciebie następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu; (b) udostępniania przez Ciebie loginu lub hasła do Twojego Konta osobom trzecim; (c) sposobu, w jaki korzystasz z Platformy lub Usług; (d) działania wbrew postanowieniom ust. 5 Regulaminu.
  2. HH24 nie ponosi odpowiedzialności za działalność Profesjonalistów oraz za szkody spowodowane przez Profesjonalistów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Platformy, o świadczenie Usług Profesjonalisty.
  3. HH24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z narzędzi lub programów podmiotów trzecich w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 1. ODSTĄPIENIE
  1. Przysługuje Ci prawo odstąpienia od Usług Profesjonalisty bez podania przyczyny, poprzez złożenie HH24 oświadczenia o odstąpieniu od Usług Profesjonalisty za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta, na adres email: hello@hh24.pl. Termin na odstąpienie od Usług Profesjonalisty wynosi 24 godziny od dnia zakupu Usługi Profesjonalisty. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do HH24 przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
  2. Profesjonalista zobowiązany jest do przedstawienia Ci kompleksowej informacji w zakresie prawa odstąpienia od świadczonych przez niego Usług Profesjonalisty.
 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
  1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie korzystasz z Usług lub Usług Profesjonalisty jako konsument, stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: (1) HH24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność HH24 ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat; (2) spory powstałe pomiędzy HH24 a Tobą zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HH24; (3) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, HH24 ma uprawnienie do dokonania wiążącej Cię interpretacji Regulaminu.
 1. ZMIANA REGULAMINU
  1. HH24 może zmienić Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej HH24) lub technicznych (modernizacja Platformy lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy lub Usług). Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem Platformy oraz poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje Konto na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie powinieneś dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić ich akceptacji i z tej przyczyny wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Jeżeli jesteś konsumentem, masz możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów powstałych w związku z korzystaniem z Platformy (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeśli jesteś konsumentem HH24 zapewni Ci środki techniczne do odzyskania wszelkich treści dostarczonych przez Ciebie w ramach Platformy i wszelkich innych danych wytworzonych lub wygenerowanych przez Ciebie podczas korzystania z Platformy w zakresie, w jakim HH24 zachowała te dane. Masz prawo odzyskać te treści nieodpłatnie, bez poważnych niedogodności, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie danych.
  2. Kontakt i sposób porozumiewania się między HH24 a Tobą: telefonicznie: + 48 600 087 613; mailowo: hello@hh24.pl, listownie: HH24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tadeusza Czackiego 15/17, 00-043 Warszawa.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
  4. Jeżeli nie egzekwujemy któregokolwiek ze swoich praw wynikających z Regulaminu, nie oznacza, że z nich zrezygnowaliśmy.
  5. Data wejścia w życie Regulaminu 31.05.2021 r. (aktualizacja marzec 2023)